Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 02 Март 2020

О Б Я В А

            В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Община Кърджали, ОБЯВЯВА прием на документи от 02 март до 12 март 2020 г. включително, за лицата, попадащи в следните целеви групи:

 • лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 • лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.

             За целите на Програмата „Хора на възраст над 65 г.” в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
 • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Условията на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, кандидати по Програмата, са следните:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • да не са включени в механизма лична помощ;
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

            Максималната  продължителност за ползване на грижи в домашна среда по Програмата е до 4 часа дневно.

Кандидати за предоставяне на грижи в домашна среда за заемане на длъжност „домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включат в нея само при изявено тяхно желание, са:

  • полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
  • родители, които отглеждат сами детето/децата си;
  • настойници и попечители;
  • бременни жени след третия месец на бременността им;
  • лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
  • лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
  • лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

            Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.

Нуждаещите се лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” могат да подават Заявление-декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител, в  Центъра за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда, находящ се на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 74, ет.3, стая 306 – всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, в периода от 02.03.2020г. до 12.03.2020 г., включително.

            Телефони за допълнителна информация:

            0361 22 331  -  Нигяр Мурад  и Айля Емин -   Центъра за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда

            0361 67387 – Йелиз Али – мл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” и Елисавета Тодорова – гл. специалист в Дирекция „Хуманитарни дейности”     

            В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

            На всеки кандидат  ще се извършва индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

Националната програма  „Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020г.

ПРИЛОЖЕНИE:
Заявление


 Прочитания: 612 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.