Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 09 Април 2020

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г.,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ПОЧАСОВИ  МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

1. СПЕЦИАЛИСТИ  В   ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  -  ДОМАШНИ  ПОМОЩНИЦИ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Специалисти в  областта на  социалните  дейности   –  Срок за работа в рамките на проекта -  при 8 часа заетост дневно или договор за услуга.

 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;

Описание на длъжността: Предоставя  почасови  мобилни  интегрирани  социални  услуги в домашна  среда. Способност за приспособяване, умения за работа с възрастни и лица с увреждания, работа в екип и способност за планиране и организиране на дейността.  Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и друго;Помощ при поддържане на лична хигиена; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; Извършване на плащания на данъци, такси, комунално-битовиуслуги, други; Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; Придружаване до социални услуги и обратно в дома, кактои на работно място. Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, дирекция “Социално подпомагане, Общината, и др. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от 09.04.2020 г.  до 20.04.2020 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на персонал - длъжността ще се заема  след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.


 Прочитания: 524 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.