Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 22 Април 2020

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID-19 е идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната, Министерство на труда и социалната политика в Република България стартира процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, които ще бъдат предоставяни в рамките на действащия договор BG05M9OP001-2.040-0120-С01, проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ КОРОНАВИРУС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 1. НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – РАЗНОСВАЧИ - Срок за работа в рамките на проекта – 31.12.2020 г. на трудов договор при 8 часа заетост дневно, втори трудов договор при 4 часа заетост или договор за услуга.
  1. Описание на длъжността:  Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки, заявяване и  и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на лицата попадащи в целевата група, съгласно утвърден график.
  2. Минимални изисквания:
 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;

 

  1. Начин на кандидатстване:

Заявления за кандидатстване за работа могат да подават:
• Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

  1.  Необходими документи за кандидатите за работа по предоставяне на социалната услуга:
   1. Заявление по образец;
   2. Документ за самоличност (за справка);
   3. Автобиография;
   4. Копие от удостоверение за преминато обучение по длъжността или сходна такава (ако има такова);
   5. Копие от диплома за завършено образование.

6.Декларация  от   кандидата, че не е поставен  под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на  лишаване от свобода,  не е  лишен  по съответния  ред от  правото  да  заема длъжността  за  която  кандидатства, по образец.

7.Декларация по чл.4 от  Закона  за защита на личните  данни .

 

Приетите заявления и приложените към тях документи ще бъдат разгледани от комисия определена със Заповед на кмета на община Кърджали. Подборът ще се извърши по документи и в зависимост от разпределението на потребителите по населените места.

С одобрените кандидати община Кърджали ще сключи трудови договори или договори за услуга.

Заявления от кандидатите за работа по предоставяне на услуги за преодоляване на последиците от коронавируса ще се приемат до набиране на необходимия брой персонал  в сградата на Общинска администрация – Кърджали, информационен център – ет. 1

Списък с одобрените кандидати за работа ще бъде изнесен на информационното табло на община Кърджали и на официалния сайта на общината - www.kardjali.bg.

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.
ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 558 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.