Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 22 Април 2020

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г.,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ПОЧАСОВИ  МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 

1. СПЕЦИАЛИСТИ  В   ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  -  ДОМАШНИ  ПОМОЩНИЦИ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Специалисти в  областта на  социалните  дейности   –  Срок за работа в рамките на проекта -  при 8 часа заетост дневно или договор за услуга.

 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;

Описание на длъжността: Предоставя  почасови  мобилни  интегрирани  социални  услуги в домашна  среда. Способност за приспособяване, умения за работа с възрастни и лица с увреждания, работа в екип и способност за планиране и организиране на дейността.  Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и друго;Помощ при поддържане на лична хигиена; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; Извършване на плащания на данъци, такси, комунално-битовиуслуги, други; Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; Придружаване до социални услуги и обратно в дома, кактои на работно място. Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, дирекция “Социално подпомагане, Общината, и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ до набиране на необходимия брой персонал на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  информационен център, ет.1

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на персонал - длъжността ще се заема  след проведен подбор по документи. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;

2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.


 Прочитания: 514 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.