Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 22 Април 2020

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА  СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

          Във връзка  с  проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент  по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА  СОЦИАЛНИ   УСЛУГИ

В ДОМАШНА СРЕДА 

      ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ ще се приемат до   набиране  на  необходимия  брой  потребители -  от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация Кърджали, бул. „България” 41,  информационен център, ет.1

Телефон за информация: 0361 67 389

     Целева група:

 • Лица на възраст над 18 години с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
 • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за самоличност (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи;
 • Декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето ползва или не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);
 • Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни;
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично.

  В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която  ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители.

Крайните резултати за класиране на потребители ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и таблото в сградата на Община Кърджали


 Прочитания: 515 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.