Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 20 Май 2020

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.29 от 27.03.2020г. е обнародван одобрен проект приет с Решение № 32 от 30 януари 2020г. на Общински съвет Кърджали за Изменението на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / за УПИ ІІІ-92, УПИ VІІІ-103, УПИ ІХ-102, УПИ Х-93,100, кв.22 и УПИ VІІ-106, УПИ VІІІ-96, УПИ ІХ-94,95, кв.23 по плана на с.Петлино.


 Прочитания: 526 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.