Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 09 Октомври 2020

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г.,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ПОЧАСОВИ  МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. СПЕЦИАЛИСТ  „ЗДРАВНИ  ДЕЙНОСТИ” – РЕХАБИЛИТАТОР 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Специалист  „Здравни  дейности”  - Рехабилитатор  -    Срок за работа  в рамките  на   проекта  -  на трудов договор при 8 часа заетост дневно или втори трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Образование – висше, степен бакалавър/магистър
 • Квалификация – Кинезитерапия, Рехабилитация
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги /Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.

 

Описание на длъжността: Участва в изработването на  индивидуални планове и в преразглеждането на плана. Диагностицира и при необходимост осъществява индивидуални рехабилитационни и ЛФК програми. Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.                

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  до набиране  на  необходимия  брой  персонал  на  адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,   информационен   център, ет. 1.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на персонал - длъжността ще се заема  след проведен подбор  по документи. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.
ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 130 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign