Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 15 Март 2021

ОБЩИНА Кърджали

В качеството на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г, ПРОЕКТ “Заедно – За щастливо детство” с рег.номер BG05M20P001-3.011-0001-С01 , процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.  

                   и в изпълнение на

 

ДЕЙНОСТ 5 „Организиране на тренинги за деца и родители“  

 

О Б Я В Я В А

Процедура по прием на документи за длъжността

„ЕКСПЕРТ ПСИХОЛОГ“

( 1 бр. свободно работно място )

 

1.Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Висше образование, образователно – квалификационна степен бакалавър / магистър,  специалност „Психология”,
 •  професионален опит повече от 3 години в областта на  психологията

 

  1. Специфични изисквания за заемане на длъжността и личностни качества
 • Наличие на по- дълъг професионален опит е предимство
 • Опит в сходни дейности е предимство
 • Наличие на опит в работата по проекти е предимство
 • Мотивация за работа с деца и възрастни от различен етнически произход
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предучилищното образование и закрилата на детето
 • Компютърна грамотност и работа с Word; Excel; PowerPoint, Internet, други софтуерни продукти         

1.2 Личностни качества:

 • добри комуникативни умения
 • способност за работа в екип
 • да проявява лоялност и инициативност
 • да зачита личното достойнство и правата на всеки член на екипа и ангажирания персонал за работа с целевата група
 • да не разпространява информация от личен или служебен характер

 

 2. Свободни позиции за длъжността „ Експерт психолог“ - 1 брой.

 3. Трудова заетост:  136  часа за времето на целия проект , със сключване на трудов договор за период от 12 месеца ( от месец  май 2021 г. до месец  април 2022 г. - включително)

4. Описание на длъжността, задължения и отговорности:

 

Работи с децата и родителите от маргинализираните общности с основна цел – повишаване мотивацията на децата да продължат да участват в учебния процес, както и осъзнаване от страна на родителите важността на образованието за развитието на децата им.Експерт психологът ще работи с деца и родители от детските градини – партньори по проекта ДГ„Мики Маус “ с.Стремци, ДГ „Славейче“с.Широко поле, ДГ”Мечо Пух”с. Чифлик  и ДГ „Кокиче“с. Мост. Основните задължения ще бъдат свързани с провеждане на тренинги, консултиране и индивидуални сесии за консултации и подкрепа на родители за формиране на родителски умения , създаване връзка родител- дете за повишаване самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата им.

Заниманията, които ще води и провежда експерт психологът ще включват:

 - групова работа/ тренинги/  за преодоляване на негативните стереотипи, борба с ксенофобията и повишаване на толерантността към различните;

- индивидуална работа за психологическа подкрепа с децата и техните  родители, които считат, че има нужда за това .

 

5. Месторабота - ДГ„Мики Маус “ с.Стремци,  ДГ „Славейче“ с.Широко поле,  ДГ ”Мечо Пух”с. Чифлик  и ДГ „Кокиче“с. Мост.  

Експерт психологът ще работи с децата и родителите  в сградата на съответната детска градина, която посещават децата, като времето на психологическа подкрепа ще бъде съобразено с плануваните общи занимания и програми в детските заведения .

6. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление  за участие

- Автобиография

- Декларация, че лицето не е осъждано, не е под запрещение и не е лишено от правото да заема определена длъжност

- Документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации - копие;

- Документи, доказващи професионален опит – копие.

- Документи, удостоверяващи участие в проект

- Лична карта – за справка.

 

7. Място и срок за подаване на документите.

 

Всички заинтересовани лица, желаещи да кандидатстват трябва да подадат горепосочените документите лично в Центъра за административно и информационно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация – Кърджали, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Подборът на участниците ще се осъществи на базата на предварително заявен интерес и при спазване на изискването за недопускане на дискриминация.

8. Срок за подаване на документите: от 22.03.2021 г. до 22.04.2021 г. включително.

9. Процедура на подбор на кандидатите :

Процедурата по подбор на кандидатите за заемане на обявеното свободно работно място ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю с кандидата.

 Екипът по организация и управление на проекта ще разгледа постъпилите документи на заседание.  До участие в процедурата за подбор на кандидати за заемане на обявеното свободно работно място не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не отговарят на посочените в обявлението изисквания. Преминалите първи етап ще бъдат поканени писмено за провеждане на интервю.

10. Обявяване на резултатите

Окончателните резултати от проведената процедура за подбор  на заемащ  длъжността „ Експерт  психолог” ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се в сградата на Общинска администрация - Кърджали .

Одобреният кандидат ще бъде уведомен по електронната си поща  и поканен да сключи трудов договор.

 Ще бъде сключен срочен трудов договор с Кмета на Община Кърджали за почасова работа  по утвърден график /до приключване на проекта, съгласно конкретната  часова натовареност по позицията „ Експерт психолог” /.

 

11.Система на заплащане

 

· Възнаграждението се определя с индивидуалния трудов договор по Кодекса на труда,       в съответствие с утвърдения бюджет на проекта;

 • Часовата ставка за 1 час се определя от утвърдения бюджет на проекта ;
 •  Възнаграждението и осигурителните вноски от работодателя са за сметка на бюджета по Договор BG05M20P001-3.011-0001-С01 ,  и се изплащат от Община Кърджали  след приемане на отчет за извършената работа по банкова сметка на лицето.

      

Преди сключване на трудовия договор, одобрените кандидати следва да представят Свидетелство за съдимост, Здравна книжка, Медицинско свидетелство за постъпване на работа /в случай, че лицето не е работило през последните три месеца/ и Декларация за защита на личните данни

 12. Допълнителна информация:

За контакти и повече информация:

Общинска администрация – град Кърджали, лице за контакт: Ширин Сюлейман – ръководител на проекта, етаж 6, стая : 608 или  Венета Бошняшка -  администратор на проекта , етаж: 6; стая:612,

ПРИЛОЖЕНИЕ : съгласно текста

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект Заедно – за щастливо детство“, Договор за БФП № BG05M20P001-3.011-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 г.”.

ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 540 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign