Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Март 2021

ОБЯВА

         Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ

№  BG05M9OP001-6.002   «Патронажна грижа  +», проект „Патронажна  грижа + в Община Кърджали» договор   № BG05M9OP001-6.002-0039-С01   от 10.03.2021 г.

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОДБОР НА  ЕКИП  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА „ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА  +В ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ“  ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1.  КООРДИНАТОР;

2.  СПЕЦИАЛИСТ „СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ”;

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Координатор  – 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 13 месеца на 4 часов работен ден

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на  сходни проекти – предимство;

Описание на длъжността: Организиране, координиране и  управление на  мобилните  почасови  интегрирани  здравно-социални  услуги, включени  в патронажната грижа +; контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги, относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на патронажната  грижа  за предоставяне на мобилни почасови  интегрирани  здравно-социални услуги.

 Специалист  „Социални  услуги” – 2 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 13 месеца на 4 часов работен ден.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни  проекти – предимство;

 

Описание на длъжността:   Организиране  и  управление на  мобилните  почасови  интегрирани  здравно-социални  услуги, включени  в патронажната  грижа: контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/ дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване, анализ и оценка  на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги , относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на патронажната  грижа  за предоставяне на мобилни почасови  интегрирани  здравно-социални услуги.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

 

ДОКУМЕНТИТЕ  ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ до 12.04.2021 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия, сформирана със заповед на Кмета на община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;

 

Договор №  BG05M9OP001-6.002-0039-С01  Патронажна грижа + в Община  Кърджали”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 391 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign