Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 20 Април 2021

ОБЯВА

за удължаване  на  срока за   прием  на   документи  за подбор на персоналзаосигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

          Във връзка  с  проект  „ Патронажна грижа + в  Община

Кърджали», договор  №BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г.процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ  №  BG05M9OP001-6.002 «Патронажна грижа +»,Община Кърджали, в качеството си на бенефициент  по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

на персоналзаосигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19 за  следните  длъжности:

 1. СПЕЦИАЛИСТИ  „ЗДРАВНИ  ДЕЙНОСТИ” –РЕХАБИЛИТАТОР
 2. ХИГИЕНИСТИ  В СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ  ОТ  ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Специалисти  „Здравни  дейности”  - Рехабилитатор -   Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Образование – висше, степен бакалавър/магистър
 • Квалификация – Кинезитерапия, Рехабилитация
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги /Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

Описание на длъжността: Участва в изработването на  индивидуални планове и в преразглеждането на плана. Диагностицира и при необходимост осъществява индивидуални рехабилитационни и ЛФК програми. Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.

Хигиенисти в  социални  услуги,  делегирани  от  държавата  дейности  - Срок за работа в рамките на проекта –  12 м.

- Образование – минимум   основно;

- Да не е  лишаван по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

- Трудов стаж – не се изисква;

      - Комуникативни умения;

      -Умения за работа в  екип;

      -Мотивация за работа в динамична среда;

- Професионален опит – предимство;

- Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

Описание  на  длъжността: - Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга. Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря. Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване. Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност. Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител. Съобразява дейността си с дневния ритъм на потребителите на услугата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  до 26.04.2021 г.  или  до набиране  на  необходимия  брой  персонал  на  адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,   информационен   център, ет. 1.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bgи на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО:ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.


 Прочитания: 493 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign