Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 08 Юни 2021

 

Проект №BG05M9OP001-6.002-0039-С01  Патронажна грижа + в Община Кърджали», процедура BG05M9OP001-6.002  „ Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

На 10.03.2021 година Община Кърджали подписа Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0039-С01 проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали», по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  процедура №BG05M9OP001-6.002  „ Патронажна грижа +” с Министерството на труда и социалната политика.

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Целевата група на проекта, включва 157 жители на община Кърджали - възрастни хора над  54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и служители на Община Кърджали, ангажирани с процесите на предоставяне на здравни и социални услуги. и 180 потребители на  социални  услуги, делегирани  от  държавата  дейности  за  превенция и  преодоляване  на последиците от COVID-19. Представителите на целевата група са с различен етнически произход, пол, вероизповедание, социален и здравен статус.

По проекта са предвидени следните дейности:

 1. „Патронажна грижа” - Тази дейност включва изпълнението на 5 поддейности: 
 • Подбор и наемане на екип за управление на патронажната грижа, който включва 1 координатор и 2 специалисти "Социални услуги" .
 • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугата "Патронажна грижа", включващ медицински специалисти, които ще предоставят медицинските и здравните грижи, специалисти в областта на социалните дейности, психолог и  шофьор.
 • Подбор на потребителите на патронажните грижи, отговарящи на изискванията, извършване на оценка на нуждите им, класиране и подбор на крайните ползватели.
 • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за доставка на храна и хранителни продукти от първа необходимост.
 • Предоставяне на  услугите по патронажна грижа.  В рамките на 12 месеца на 157 потребители ще получават безвъзмездно услуги по патронажна грижа от назначения персонал.
В рамките на проекта ще бъде осигурена психологическа подкрепа и консултиране от една страна на потребителите на патронажните услуги, а от друга страна на персонала, който ги предоставя. Тази подкрепа и консултиране ще се извършва от психолог, назначен специално за целта.
 1. Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, която включва следните мерки:
 • Осигуряване на ЛПС;
 • Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 • Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;
 • Допълнително нает персонал за превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

По проектното предложение са включени 9 социални услуги, делегирана дейност: 4 броя Центрове за настаняване от семеен тип; 1 Защитено жилище; 2 Дневни центрове; 1 Център за социална рехабилитация и интеграция; 1 Дом за стари хора.

За изпълнението на дейността е назначен персонал за превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейност. В социалните услуги с 24 часова грижа са назначени по 3 хигиенисти, а в услугите дневна грижа и защитеното жилище по 2.

При необходимост за сградния фонд на социалните услуги ще се осигури услуга по дезинфекция. При необходимост ще се извършва тестване  на персонала и потребителите за COVID 19.

Реализирането на проекта ще допринесе за превенция и подпомагане  достъпа  до  услуги  на  уязвими лица, включително хора с  увреждания, в невъзможност за  самообслужване и други  дейности, пряко  свързани  с опазване здравето  на лицата,  които са застрашени  в  най-голяма степен от COVID-19.

Договор №  BG05M9OP001-6.002-0039-С01Патронажна грижа+  в Община  Кърджали, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 436 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign