Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 03 Декември 2021

На 02.12.2021г. Община Кърджали подписа договор изпълнение на проект  BG05M9OP001-2.019-0033-C01, „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” - КОМПОНЕНТ 1.

Обща стойност на проекта:  2 212 158.00 лева

Съфинансиране от ЕСФ : 1 880 334.30лв.

Национално съфинансиране: 331 823.70 лв.

Период на изпълнение: от 02.12.2021 г. до 31.12.2023 г. , вкл.

Проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали- 2” е насочен към продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за децата чрез разкриване на 3 нови социални услуги, осигуряващи възможност за социално включване и адаптация: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване и Наблюдавано жилище, с капацитет 6 места. Новите социални услуги ще бъдат разкрити в инфраструктура, чиито ремонт/реконструкция и осигуряване на материално-техническа база са финансирани по Договор№BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект„Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“ Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, на ОП „РР”2014-2020г.

Основна цел на проекта е да подкрепи процеса по деинституционализация на грижата за децата, чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността за децата и младежите в риск, включително и за децата с увреждания и техните семейства, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване.

Проектните дейности включват подбор и наемане на персонал, разкриване и предоставяне на 3 нови социални услуги за деца и семейства, закупуване на специализирано транспортно средство и допълнително оборудване и обзавеждане.

Изпълнението на проекта ще доведе до осигуряване на равен достъп до качествена грижа и услуги за деца и младежи според индивидуалните им потребности, изграждане на умения за самостоятелен живот и подготовката им за включване в живота на общността, осигуряване на подкрепа на семействата на деца с увреждания, както и предоставяне на услуги за превенция.

Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, а именно: „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“.

www.eufunds.bg

Проект: Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2, Договор № BG05M9OP001-2.019-0033-С01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 625 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign