Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 03 Декември 2021

На 02.12.2021 година Община Кърджали подписа административен договор BG05M9OP001-2.061-0010-C01 „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-2.061Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2  с Министерството на труда и социалната политика

Обща стойност на проекта:  999 999,88 лева

Съфинансиране от ЕСФ : 849 999,90 лева

Национално съфинансиране: 149 999,98 лева

Период на изпълнение: от 02.12.2021 г. до 30.06.2023 г. , вкл.

Основната цел на проекта е да се осигури качествена грижа на лицата с тежки увреждания чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства .

Проектното предложение предвижда разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания,вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали, с капацитет 30 места,съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода2018-2021г.за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. В Центъра ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности,съгласно спецификата и потребностите на целевата група.

В рамките на проектното предложение ще се изгради необходимата социална инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства. За целите на проекта Община Кърджали предоставя сграда общинска собственост находяща се в гр.Кърджали, бул.Беломорски.

Проектните дейности включват  строително - ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане, закупуване на транспортни средства, подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала и разкриване и предоставяне на социална услуга Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства за период от 12 месеца.

Целеви групи по проекта са: лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства и лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги и техните семейства.

Чрез изпълнение на проектното предложение ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания, вкл.с множествени увреждания, както и ще се осигури подкрепа за техните семейства, които полагат грижи за тези лица.

www.eufunds.bg

Договор № BG05M9OP001-2.061-0010-С01  „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки множествени увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали»,по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.061  „Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 500 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign