Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 13 Декември 2021

З А П О В Е Д

№ 1409

гр. Кърджали, 09.12.21 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията, в изпълнение на Решение № 191/27.10.2021 г. по Административно дело № 181/2021 г. на Административен съд - гр. Кърджали,

О Т К А З В А М:

Изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР по подадено от „Панорама парк” АД, ЕИК: 200120674 заявление с вх. № АС-СС-185/04.04.2021 г.

МОТИВИ: В Общинска администрация – Кърджали е постъпило подадено от „Панорама парк” АД, в качеството му на собственик на поземлен имот УПИ I-101, с идентификатор: 40909.117.111, кв. 91 по плана на гр. Кърджали, заявление с вх. № АС-СС-185/04.04.2021 г., с което се иска издаване на заповед и допускане на процедура за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за улична регулация.

Съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ компетентният орган в едномесечен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана.

В случая, като кмет на община Кърджали в качеството ми на компетентен орган съм постановил мълчалив отказ по заявление с вх. № АС-СС-185/04.04.2021 г..

Мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд – Кърджали, който с Решение № 191/27.10.2021 г. по Административно дело № 181/2021 г. го е отменил и е изпратил преписката за ново разглеждане и произнасяне по същество, съобразно дадените от съда в мотивите на решението задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Няма спор, че заявление с вх. № АС-СС-185/04.04.2021 г. е окомплектовано с всички изискуеми документи, тъй като в противен случай компетентният орган би бил в невъзможност да се произнесе по същество.

По преписката на основание чл. 135, ал. 4 от ЗУТ е постъпило становище с № 53-А-607/09.12.2021 г. от главния архитект на община Кърджали, в което подробно са развити съображения относно съществуващите пречки за издаване на разрешение за изработване на проект за изменението на ПУП – ПР и ПУР, като счита същото за нецелесъобразно и недопустимо.

С акта на компетентния орган по чл. 135, ал. 3 ЗУТ, се дава положителен отговор /разрешава, допуска/, или се отказва, изработването на заявения проект. Анализът на цитираните норми показва, че по правната си същност мотивираното предписание е задължително, предварително условие от предвидената в ЗУТ процедура за изменение на ПУП, основание за започването й, то не представлява част от нея, а е акт, който я предхожда и е основание за провеждането й - затова и липсата му би представлявала съществено процесуално нарушение. В акта по чл. 135, ал. 3 ЗУТ дори не е необходимо да е посочено основанието за исканото изменение по чл. 134 от ЗУТ - при издаването му, предмет на преценка са: наличие на искане, дали то изхожда от лице по чл. 131 ЗУТ, дадено ли е положително становище на главния архитект по чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ и приложена ли е скица по чл. 135, ал. 2 ЗУТ, с конкретно предложение за изменението на плана.

След като положително становище на главния архитект по чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ по сезиращото заявление липсва, не следва да се приема, че компетентният орган е длъжен безусловно да допусне изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПУР, като в неговата оперативна компетентност е да направи преценка за съответствието на поисканото изменение, с нормите за устройство на територията и ЗУТ.

От приложената към заявление с вх. № АС-СС-185/04.04.2021 г. скица-предложение е видно, че с исканото изменение ще се наруши съществуващата в момента зелена площ, което противоречи на Глава трета, Раздел XI. Устройство на озеленени и залесени площи от ЗУТ.

Също така от скица извадка от действащия към момента ПУП-ПР на парк „Арпезос – юг”, одобрен с Протокол № 3, Решение № 74/31.03.2011 г. на ОбС - Кърджали е видно, че за имота съществуват два осигурени достъпа от ул. „Републиканска”, които са обособени като входове и изходи.

Кметът на общината е териториален орган на изпълнителната власт и е негово правомощие защитата на обществения интерес на жителите на общината. При издаване на своите актове, той се ръководи от принципа за съразмерност, нормативно обусловен в разпоредбата на чл. 6, ал. 1-5 от АПК. Анализа на административната преписка и становището на главния архитект показват, че с исканото изменение, ще се затрудни пешеходния поток по моста свързващ кв. „Възрожденци” с централната градска част, ще се увеличи интензивността на движението на МПС в кръстовището на бул. „Булаир” и ул. „Републиканска”, като прекъсването на тротоарната ивица и нарушаването на зелени зони, би създало предпоставки за пътни инциденти. В случая се касае за преобладаващ обществен интерес, който не следва да бъде пренебрегван за сметка на частния.

С оглед гореизложеното считам, че са налице материалните и процесуални  предпоставки за издаване на настоящата заповед по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.

 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й пред Административен съд - Кърджали, по реда на Закона за устройство на територията.                                                                                                     

КМЕТ НА                                 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:………П…………

         /д-р инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 229 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign