Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 14 Януари 2022

На 12.01.2022 година Община Кърджали подписа административен договор BG05M9OP001-2.062-0009-C01 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-2.062  „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ с Министерството на труда и социалната политика

Обща стойност на проекта:    999 847.93    лева

Съфинансиране от ЕСФ : 849 870.74  лева

Национално съфинансиране:  149 977.19 лева

Период на изпълнение: от 12.01.2022 г. до 30.06.2023 г. , вкл.

Основната цел на проекта е чрез предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да създадат или да възстановят умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според конкретните им възможности.

Общата цел на проекта е функционирането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Кърджали, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

Конкретните цели включват:

 • създаване и възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот на лицата с увреждания;

• пълноценно включване в общността на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения според възможностите им;

 • развиване на потенциала на лицата с интелектуални затруднения чрез изграждане на трудови и социални умения;

 • социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг от нуждаещи се лица с увреждания.

• разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Кърджали;

 • осигуряване на качествена грижа за лицата с увреждания в Община Кърджали.

Проектното предложение предвижда разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения /ЦСРИЛПРИЗ/в гр. Кърджали, с капацитет 40 места. ЦСРИЛПРИЗ е социална услуга, която осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения. За целите на Проекта Община Кърджали предоставя сграда общинска собственост находяща се в гр. Кърджали, бул. "Беломорски“, а именно: сграда на три етажа, със застроена площ 335 кв. м. За стартиране на социалната услуга е предвидено извършване на СМР на втори и трети етаж на определената за това сграда, както и оборудване и обзавеждане на помещенията. Центърът ще осигурява професионална подкрепа, чрез предоставяне на интегрирани психо-социални услуги, както за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, така и за техните близки, полагащи грижи за тях и се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността и обучението му. Екипът за подкрепа ще се състои от 15 специалисти, с доказан професионален опит в различни сфери/ социална, психологическа, психотерапевтична, трудо и арт терапевтична дейност, консултативна, правна и др/.Центърът ще предлага почасова грижа за потребителите, мобилна работа, както и консултантски услуги вкл. и за семействата им. За потребителите на услугата ще бъдат осигурени рехабилитационни и терапевтични групи, както и индивидуална подкрепа, с цел изграждане на умения за самостоятелен живот, активното им социално включване и не на последно място, повишаване на мотивацията им за трудова реализация и самочувствието им за конкурентоспособност на пазара на труда.

Проектните дейности включват  строително - ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане, закупуване на транспортни средства, подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала и разкриване и предоставяне на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения за период от 12 месеца.

Целеви групи по проекта са лица с психични разстройства и/или с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и услуги от общността ,също и техните семейства ;служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация и служители, предоставящи социални и здравни услуги в ЦСРИ. Лицата с психични разстройства и/или с интелектуални затруднения имат потребност от индивидуален подход, от психосоциална рехабилитация ,социално и психологическо консултиране и подкрепа за възвръщане на убедеността им в тяхната способност да бъдат пълноценни граждани. При реализиране на проекта се предвижда разкриване и функциониране на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в гр. Кърджали, с капацитет 40 места. Работата на центъра ще допринесе и за превенция на социалното изключване на хора, които сега живеят в общността и срещат затруднения, които са предпоставка за институционализиране, ако не са налице услуги за подкрепа. Очакваните резултати са създадена нова форма на социална услуга, чиято работа е фокусирана повече върху взаимодействието на индивида и средата в общността; формирани умения за живот на база индивидуалните възможности на хората, които ползват услугите; променени обществените нагласи към хората, които срещат затруднения поради наличието на психически разстройства или умствена изостаналост. Създаването на центъра ще допринесе за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи. Проектът се осъществява с партньорството на Държавна психиатрична болница-Кърджали.

В резултат на неговото изпълнение се очаква общо 40 лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да са получили социални услуги в общността и осигурена подкрепа за социално включване съгласно индивидуалните им потребности.

www.esf.bg

Договор №  BG05M9OP001-2.062-0009-С01 Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.062  „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси», съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 661 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign