Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 25 Февруари 2022

О Б Я В А

На основание чл.25, ал.2, т.7, чл.29, ал.3, т.3, чл.64 и чл.72 от Закона за социалните услуги, чл.90 и чл.91 от  Правилника за прилагане на закона за социалните услуги и Заповед № 163/18.02.2022г. на Кмета на Община Кърджали,     

О Б Я В Я В А М:

Конкурс за възлагане предоставянето на специализираната социална услуга „Дом за стари хора”, с капацитет 30 места, адрес: гр. Кърджали, кв.”Студен кладенец”, ул.”Детелина”№ 6. 

І. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

1. В конкурса могат да участват частни доставчици на социални услуги:

 • български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
 • физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Кандидатите да притежават лиценз, издаден от изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги, за предоставяне на социална услуга за резидентна грижа, с целева група: възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

3. В конкурса не може да участва  кандидат, който:

 • е обявен  в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • се намира  в ликвидация;
 • е лишен  от право да упражняват търговска дейност;
 • е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи;
 • има  парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязла в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • чийто лиценз е бил отнеман на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1-6 при условията на чл. 148, ал. 4 или на основание  чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.

4. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да имат минимум пет години опит в предоставяне на социална услуга Дом за стари хора;
 • да притежават организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала за управление на социалната  услуга, обект на конкурса;
 • да притежават добра финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността;
 • да разполагат с оборудване и транспортни средства.

5. Всеки кандидат е длъжен да обяви промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в  процеса на провеждане на конкурса в тридневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

6. Определеният изпълнител няма право да ползва подизпълнители при предоставяне на социалната услуга. Определеният изпълнител носи пълна отговорност за своите действия във връзка и по повод осъществяването на социалните услуги, предмет на този конкурс.

ІІ.  Описание на социалните услуги, предмет на възлагането, техните характеристики и специфики:

В Община Кърджали социалната услуга Дом за стари хора е разкрита  със Заповед  № РД 01-44/14.01.2008 г. на Изп. директор на Агенция за социално подпомагане, с капацитет 30 места, считано от 01.08.2008 г.

Социалната услуга „Дом за стари хора”  е делегирана от държавата дейност, с финансиране по  стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели ежегодно определян с Решение на Министерски съвет. За 2022 г., финансовите средства за издръжка на социалната услуга са определени с Решение № 50 от 03.02.2022г. на Министерски съвет.        

            В § 44. от допълнителните разпоредби на Закона за социалните услуги е записано, че социалните услуги се финансират от държавния бюджет, съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45 от ЗСУ, от 1 януари на годината, следваща приемането на Националната карта на социалните услуги. До 1 януари на годината, следваща приемането на Националната карта на социалните услуги, финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.

            В § 10 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги до приемането на Националната карта социалните услуги за социалната услуга се  прилагат отменените дефиниции в § 1, от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.  "Дом за стари хора" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

            По смисъла на ЗСУ социалната услуга е специализирана социална услуга за резидентна грижа, с целева група възрастни хора в надтрудоспособна възраст:

            - "Резидентна грижа" е дейност за осигуряване на място за настаняване лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности - за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

            - "Възрастни хора в надтрудоспособна възраст" са лица, навършили определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

            - "Специализирана среда" е физическо пространство, което осигурява необходимите материални условия (сграден фонд, оборудване, обзавеждане и други) за предоставяне на социална услуга.

            Частният доставчик  на социални услуги следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на специализираната социалната услуга за резидентна грижа, с целева група възрастни хора в надтрудоспособна възраст, с капацитет 30 потребители. Доставчикът на социалната услуга назначава лице, което управлява дейността по предоставяне на услугата. Ръководителят на социалната услуга е работодател на служителите, осъществяващи дейността по предоставянето на услугата. До приемането на нови нормативни документи числеността на персонала се определя, съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала, в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД 01-864 от 30.10.2012г. на Министъра на труда и социалната политика.  

            Материалната база необходима за предоставянето на социалната услуга се предоставя на частния доставчик от Община Кърджали с решение на общински съвет посредством учредяване на безвъзмездно право на ползване. Предоставяната социална услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

ІІІ. Общ размер на финансирането за социалната услуга, предмет на възлагането, и редът и сроковете за предоставяне на средствата:

1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година единни разходни стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи.  Министерският съвет ежегодно приема Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

2. Община Кърджали предоставя целия размер на финансовите средства по стандарта за съответната година на делегираната от държавата дейност, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет. Средствата се предоставят ежемесечно, в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора.

3. Размерът на средствата за всяка година до изтичане на договора е съобразно стандартите за издръжка на социалната услуга, като делегирана от държавата дейност.

4. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора на територията на Община Кърджали се сключва след обявяване на резултатите от конкурса.

5. Срокът на договора е пет години.

6.Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Дом за стари хора, като делегирана от държавата дейност, освобождава Община Кърджали от отговорност и е основание за прекратяване на договора с доставчика.

7. Община Кърджали осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка.

ІV. Документи за участие:

 • Заявление за участие в конкурса– по образец;
 • Съдебно решение за регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
 • Документ за идентификация по БУЛСТАТ/ЕИК – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
 • Копие от годишен счетоводен баланс и финансов отчет за предходната година заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
 •  Удостоверение от съответните компетентни органи за: наличие/липса на данъчни задължения пред НАП и липса на публични задължения към общината, където е регистрирано седалището на кандидата и Община Кърджали;
 • Удостоверение за актуално състояние в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – оригинал;
 • Лиценз за предоставяне на социалната услуга, издаден от Агенция за качеството на социалните услуги – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис;
 • Декларация за допустимостпо образец;
 • Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 4 от ЗСУ – по образец;
 • Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 5 от ЗСУ – по образец;
 • Формуляр за предоставяне на техническо и финансово предложениепо образец;
 • Програма за управление и предоставяне на социалната услуга.
 • Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.

Всички документи трябва да се представят в оригинал или копия, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала), като при поискване от възложителят, кандидатът е длъжен да представи оригинала на представения като копие документ.          

V. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

Дата: 12 април 2022 г.

Час: 10:00 часа

Начин на провеждане: Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Кърджали, включваща нечетен брой членове.

Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи за предоставяне на социалната услуга за резидентна грижа „Дом за стари хора“ с целева група „възрастни хора в надтрудоспособна възраст“, с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Кърджали.

Комисията проверява наличието и редовността на представените от кандидатите документи. Кандидат, който не отговаря на изискванията и не е представил всички изискуеми документи, не се допуска до участие.

Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

VІ. Краен срок и място на подаване на документите:

Краен срок: 11 април 2022г.;

Място: Община Кърджали, информационен център, етаж 1.

Документите се подават лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с куриер  в Информационния център на Община Кърджали в запечатан непрозрачен плик с надпис: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и електронен адрес. При приемане на плика  се отбелязват: поредния номер, дата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в деловодната система на Община Кърджали.

Предложения, подадени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията. До изтичане срока на подаване на предложения всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

VІІ.  Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

Комисията съставя протокол за оценка и класиране на кандидатите. 

Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в срок от 3 работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

 Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.  Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне на спечелилия  конкурса,  кметът на общината и спечелилият конкурса кандидат сключват договор за възлагане на предоставянето на социалната услуга. Договор за възлагане предоставянето на социална услуга, може да се сключи и при наличие на единствен кандидат.

Копие на договора  за възлагане на предоставянето на социалната услуга се изпраща на Агенцията за качеството на социалните услуги и  Агенцията за социално подпомагане в срок до 7 работни дни от сключването му.

VІІІ.  Начин на оценяване:

Комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии с относително тегло максимум 100 точки:

 1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия –общо  15 т.;
 • Съдържание на представената информация – 5 т.;
 • Оценка на материална база, оборудване, обзавеждане и транспортни средстава – 10 т.
 1. Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането – общо  15 т.;
 • Брой години опит в предоставяне на социални услуги – 5т.
 • Брой години в предоставянето на социална услуга, предмет на настоящия конкурс – 10 т.
 1. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга– общо  15т.;
 • Организационна структура и разпределение5 т.;
 • Квалификация на персонала, доказана със съответните документи – 5 т.;
 • Програма за преквалификация, подбор, развитие и обучение на персонала – 5 т.
 1. Финансова стабилност на кандидата– общо  10 т.;
 • Положителен финансов резултат, виден от Отчета за приходите и разходите с липса на задължения към финансови предприятия – 5 т.
 • Оптимална разбивка на разходите с подробна обосновка в рамките на предварително обявения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка –   5т.
 1. Представена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на качеството на предоставяните социални услуги съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги– общо  30 т.;
 • Програма за управление и предоставяне на социалните услуги- 15 т.
 • Програма за развитие на качеството на предоставяните социални услуги-15 т.
 1. Други изисквания – общо  15 т.
 • Опит при разработване и управление на проекти – 5 т.
 • Участие на доброволци – 5 т.
 • Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга – 5 т.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от сайта на Община Кърджали - http://www.kardjali.bg . Телефон  за контакти: 0361 67386

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Декларация за допустимост
Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 4 от ЗСУ
Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 5 от ЗСУ
Формуляр за предоставяне на техническо и финансово предложение


 Прочитания: 827 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign