Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 07 Март 2022

            ОБЯВА

На основание чл. 90, чл.91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на  Договор  BG05M9OP001-2.019-0033-С01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Община Кърджали обявява конкурс по документи и събеседване за заемане  на длъжностите в социалните услуги: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище.

1. Разпределение на длъжностите в социалните услуги: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище:

Длъжности по видове социални услуги

Общо

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Център за обществена подкрепа

Наблюдавано жилище

1

Директор

2

1

1

 

2

Координатор

1

 

 

1

3

Социален работник

6

2

3

1

4

Педагог

3

1

2

 

5

Психолог    

4

2

2

 

6

Логопед  

4

2

2

 

7

Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт 

2

2

 

 

8

Ерготерапевт

2

 

2

 

9

Възпитател

5

3

2

 

10

Медицински  специалист

2

1

1

 

11

Трудотерапевт

1

1

 

 

12

Юрист

1

 

1

 

13

Детегледач

6

3

3

 

14

Хигиенист

2

1

1

 

15

Домакин

1

0,5

0,5

 

16

Шофьор

1

0,5

0,5

 

 

 

43

20

21

2

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжностите

2.1. Изисквания за заемане на длъжността „Директор” – 2 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан административен опит.

Описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на социалната услуга; отговаря за спазване   законосъобразността и целесъобразността на извършваните в услугата дейности и разходи; контролира и разпределя работата на служителите, изготвя и утвърждава месечни работни графици и отчетна таблица за явяване и неявяване на работа за съответния месец; отговаря за предоставяне на социалната услуга с качество, отговарящи на критериите и стандартите за социални услуги; следи за правилното водене на задължителната документация от служители извършва вътрешен контрол на документацията; осигурява индивидуална подкрепа на потребителите и техните семейства, в съответствие с потребностите при ползването на  услугата; поддържа добро ниво на професионална компетентност на служителите и подходящ психологически климат за потребителите и персонала; създава условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между потребителите и персонала и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.2. Изисквания за заемане на длъжността  „Координатор”- 1 щатна бройка:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква. 
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet
 • Предимство: доказан опит, свързан със социална работа.

Описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на социалната услуга за резидентна грижа; отговаря за спазване   законосъобразността и целесъобразността на извършваните в услугата дейности и разходи; организира и координира цялостната дейност по преместването и настаняването на младежите в услугата; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.3. Изисквания за заемане на длъжността  „Социален работник”- 6 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит, свързан със социална работа.

Описание на длъжността: Организира, координира и контролира качеството на предоставяните услуги; идентифицира потребители на услугата и мотивира за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; води регистри и лични досиета на потребителите, участва в мултидисциплинарния екип при изготвяне индивидуалните оценки на потребности и индивидуални планове на потребителите;  изготвя  задължителната документация-справки, отчети, доклади, графици за работа, и др. професионално консултиране на потребителите и техните близки, поддържа контакти със здравни, социални и др.институции по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на услугата; провежда обучения за кандидати за приемни семейства и кандидат-осиновители; извършва дейности по подготовка на самостоятелен живот и оказване на подкрепа след напускане на младежите от резидентната грижа, осъществява дейности за превенция на изоставянето; подпомага дейността на директора; информира и обсъжда състоянието на децата с техните семейства; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.4. Изисквания за заемане на длъжността  „Психолог” – 4 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър специалност „Психология”;
 • Област на образованието: социални, педагогически и хуманитарни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит в сферата на социално-психологическите услуги.

Описание на длъжността: Извършва психологическо консултиране и подкрепа на потребителите и техните семейства; изготвя психологическа оценка и консултира деца в риск и техните семейства, работа с деца и семейства с цел превенция на изоставянето, превенция на асоциалното поведение, отпадането от училище и др. извършва психотерапевтична, индивидуална и  групова работа; участва в мултидисциплинарния екип, подпомага работата на другите специалисти в услугата; разработва и прилага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.5.Изисквания за заемане на длъжността  „Педагог” – 3 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: педагогически, хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит.

Описание на длъжността: Извършва дейности по превенция на асоциалното поведение и отпадането от училище на потребителите чрез научни методи и средства с цел включването им в процеса на адаптация, социализация, преодоляване на социалната изолация и интеграция; подпомага процеса на овладяване на основни практически умения и навици на децата със специфични особености според възрастта им; осъществява индивидуална и групова педагогическа работа, насочена към подобряване на познанията и уменията в отделни образователни направления; извършва допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност на потребителите с цел по-лесно справяне с учебния материал; изготвя индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения,  самостоятелна работа в клас и в къщи, самостоятелно учене, работа в група, решаване на проблеми, критично и конструктивно мислене; установява образователните потребности и дефицити на потребителите, планира и организира тяхното компенсиране; извършва терапевтична и корекционна дейност с потребителите и техни близки; работа с цел подобряване на комуникативните умения и адаптиране в детска среда – училище, детска градина; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.6. Изисквания за заемане на длъжността  „Логопед”- 4 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър специалност „Логопедия”;
 • Област на образованиетопедагогически, социални и хуманитарни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит.

Описание на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения на децата с увреждания; провежда корекционно-възпитателната работа с децата/младежите, като работи индивидуално и групово с тях;  осъществява дейности за развитие на обща и фина моторика;  изготвя речева карта на всеки потребител от целевата група по проекта; работи с потребителите за преодоляване на физически смущения, които засягат човешкия говор и комуникация; осъществява програми за превенция на отпадането от училище и подпомага деца със специфични особености в усвояване на основните училищни проблеми; помага за преодоляване на специфични логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми; работи за възстановяване езиковите функции; прилага рехабилитационни терапии при говорни нарушения, сетивни и невралгични проблеми. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.7. Изисквания за заемане на длъжността  „Възпитател” – 5 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованиетопедагогически, социални и хуманитарни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит.

Описание на длъжността: Осъществява мерки за социална адаптация и интеграция на потребителите на социалната услуга, като съдейства за решаването на социалните им проблеми; осигурява разнообразни занимания за развитие на познавателната сфера и личността на потребителите; оказва подкрепа на децата/младежите в областта на преоткриването и развиването на техните способности с оглед на успешното им социално включване и придобиване на  разнообразни умения;  и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.8. Изисквания за заемане на длъжността  „Медицински специалист”- 2 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;
 • Област на образованиетоздравеопазване;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: опит в работа с деца с увреждания.

Описание на длъжността: Осигурява медицинска грижа, като отговаря за живота, здравето, психическия и емоционален комфорт на потребителите; води задължителната документация и отчетност; организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на социалното обслужване на децата/младежите, ползващи социалната услуга; наблюдава здравословното състояние на потребителите и оказва първа долекарска помощ съобразно компетенцията си; регистрира и изпълнява дадените от лекар назначения и извършени манипулации;  осъществява постоянен контрол на здравословното състояние на потребителите; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.9. Изисквания за заемане на длъжността  „Трудотерапевт” -1 щатна бройка:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър
 • Област на образованиетопедагогически, социални и хуманитарни науки, изкуства;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet
 • Предимство:  опит в работа с деца

Описание на длъжността: работи за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения; организира оптимален режим на трудотерапия, съобразен с индивидуалните потребности на потребителя; провежда групови и индивидуални занимания, и трудотерапевтични дейности; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.10. Изисквания за заемане на длъжността  „Ерготерапевт” - 2 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: бакалавър;
 • Област на образованиетоздравеопазване;
 • Професионално направление: "Медицински рехабилитатор ерготерапевт", „Рехабилитация“;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Описание на длъжността: осъществява работа с деца и родители чрез търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на живот; извършва оценка на затрудненията на децата при изпълнението на ежедневните дейности, които се дължат на физически и/или психически увреждания или изоставане в развитието; осигурява максимална самостоятелност и независимост на деца с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.11. Изисквания за заемане на длъжността  „Рехабилитатор/Кинезитерапевт/ Ерготерапевт” - 2 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;
 • Област на образованиетоздравеопазване;
 • Професионално направление: „Рехабилитация“, „Физиотерапия“ „Кинезитерапия“, и др.;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Описание на длъжността: организира и провежда медицинската рехабилитация, лечебната физкултура, кинезитерапия според индивидулните потребности на потребителите на центъра; възстановяване и постигане на поставените цели към по-добро и нормалното развитие на децата/младежите с увреждания; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.12. Изисквания за заемане на длъжността  „Юрист” -1 щатна бройка:

 • Образователно квалификационна степен: висше-магистър;
 • Област на образованиетосоциални, стопански и правни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Описание на длъжността: Осигурява правна помощ на потребителите и техните семейства,  работи в екип с останалите служители; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.13. Изисквания за заемане на длъжността  „Детегледачи” -6 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: начално, средно;
 • Професионален опит: не се изисква.  

Описание на длъжността: Ежедневно полага грижа за потребителите на социалната услуга; поддържа хигиената; съдейства при извършване на тоалет, миене на ръце на децата/младежите; съдейства на членовете на екипа при организиране ежедневието на потребителите;  предоставя пълна информация на социалния работник и медицинския специалист относно констатирани по време на работата проблеми в здравословното състояние и поведението на потребителите на услугата; взима участие в организираните занимателни и развлекателни игри съвместно с потребителите; не оставя потребителите без надзор и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.14. Изисквания за заемане на длъжността  „Хигиенист” -2 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: начално, средно;
 • Професионален опит: не се изисква.

Описание на длъжността: Поддържа хигиена в помещенията и дворните места; прави ежедневна дезинфекция, като приготвя разтворите под контрол на медицинския специалист; получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.15. Изисквания за заемане на длъжността  „Домакин” :

 • Образователно квалификационна степен:   средно-икономическо;
 • Професионален опит: не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация/обучение:Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Описание на длъжността: Организира доставката на необходимите стоки и материали в  социалната услуга; води отчетността по приемане на стоки и материали; води регистър на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло и др.  Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.16. Изисквания за заемане на длъжността   ”Шофьор” :

 • Образователно квалификационна степен: начално, средно;
 • Професионален опит: не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация/обучение – свидетелство за управление на МПС- категория „В“, документ за психологическа годност, карта за квалификация на водача.

Описание на длъжността: Осигурява надеждно и своевременно транспортно обслужване на потребителите ползващи социалните услуги; поддържа в добро техническо и санитарно-хигиенно състояние автомобила. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

Специални изисквания за всички длъжности:

 - Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;

 - Да не е лишаван по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 - Добро психическо  и физическо здраве и емоционална устойчивост.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление /по образец/;
 • Автобиография /по образец/;
 • Документ за завършена степен на образование (копие);
 • Документи за допълнителна квалификация (при наличие);
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие за длъжностите, за които се изисква);
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – (образец);
 • Декларация за съдимост  – (образец);
 • Декларация по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда (образец).

4. Място и срок за подаване на документите:

Документите от кандидатите ще се приемат в периода от 07.03.2022 г. до 07.04.2022 г. (вкл).  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Община Кърджали, бул. „България” № 41, етаж – 1, стая № 113 и  стая 107.

Телефони за допълнителна информация: 0361/ 6 73 87 и 0361/6 73 86

            Документи за конкурса могат да се получат в ст.113, ет. 1, на Община Кърджали или да се изтеглят от обявлението.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.

5. Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на информационното таблото в сградата на Община Кърджали.

Важно: Всички одобрени кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключването на трудов договор:

 1. свидетелство за съдимост;
 2. медицинско за работа;
 3. банкова сметка;
 4. насочващо писмо за регистрираните лица в бюрото по труда.
ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 2587 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign