Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 01 Юни 2022

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.061  „Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - компонент 2, проект  „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки множествени увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали», Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-2.061-0010-С01 от  02.12.2021 г.

ОБЯВЯВА

Прием  на  документи  за подбор на  персонал за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства,

 

 1. ДИРЕКТОР  
 2. СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК
 3. МЕДИЦИНСКИ   СПЕЦИАЛИСТ
 4. РЕХАБИЛИТАТОР  
 5. ПСИХОЛОГ  
 6. ТРУДОТЕРАПЕВТ  
 7. ЛОГОПЕД
 8. ХИГИЕНИСТ  
 9. ЛИЧЕН  АСИСТЕНТ  
 10. ШОФЬОР
 11. ДОМАКИН-КАСИЕР

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

1. ДИРЕКТОР - 1 щатна бройка

Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;

Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;

Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

Предимство: доказан административен опит.

Описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на социалната услуга; отговаря за спазване   законосъобразността и целесъобразността на извършваните в услугата дейности и разходи; контролира и разпределя работата на служителите, изготвя и утвърждава месечни работни графици и отчетна таблица за явяване и неявяване на работа за съответния месец; отговаря за предоставяне на социалната услуга с качество, отговарящи на критериите и стандартите за социални услуги; следи за правилното водене на задължителната документация от служители извършва вътрешен контрол на документацията; осигурява индивидуална подкрепа на потребителите и техните семейства, в съответствие с потребностите при ползването на  услугата; поддържа добро ниво на професионална компетентност на служителите и подходящ психологически климат за потребителите и персонала; създава условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между потребителите и персонала и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2. СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК  -  2  щатни бройки

Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;

Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;

Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

Предимство: доказан опит, свързан със социална работа.

Описание на длъжността: Организира, координира и контролира качеството на предоставяните услуги; идентифицира потребители на услугата и мотивира за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; води регистри и лични досиета на потребителите, участва в мултидисциплинарния екип при изготвяне индивидуалните оценки на потребности и индивидуални планове на потребителите;  изготвя  задължителната документация-справки, отчети, доклади, графици за работа, и др. професионално консултиране на потребителите и техните близки, поддържа контакти със здравни, социални и др.институции по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на услугата; извършва дейности по подготовка на самостоятелен живот и оказване на подкрепа; подпомага дейността на директора; информира и обсъжда състоянието на потребителите с техните семейства; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

3. Медицински специалисти –     2 щатни бройки

Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;

Област на образованиетоздравеопазване;

Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

Предимство: опит в работа с деца с увреждания.

Описание на длъжността: Осигурява медицинска грижа, като отговаря за живота, здравето, психическия и емоционален комфорт на потребителите; води задължителната документация и отчетност; организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на социалното обслужване на потребителите, ползващи социалната услуга; наблюдава здравословното състояние на потребителите и оказва първа долекарска помощ съобразно компетенцията си; регистрира и изпълнява дадените от лекар назначения и извършени манипулации;  осъществява постоянен контрол на здравословното състояние на потребителите; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

4. Рехабилитатор  -  2 щатни бройки

 • Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;
 • Област на образованиетоздравеопазване;
 • Професионално направление: „Рехабилитация“, „Физиотерапия“ „Кинезитерапия“, и др.;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Описание на длъжността: организира и провежда медицинската рехабилитация, лечебната физкултура,  според индивидулните потребности на потребителите на центъра; възстановяване и постигане на поставените цели към по-добро и нормалното развитие на потребителите; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

5. Психолог– 1 щатна бройка

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна
 • Добра компютърна грамотност;
 • Психологическа нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е  дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

Описание на длъжността: Осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им; изготвя индивидуалните планове на потребителите; подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа; информира и обсъжда състоянието на потребителите с роднините и/или близките; идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;

Консултациите  ще се  извършват  по  домовете  на  потребителите.

6. ТРУДОТЕРАПЕВТ  -   2  щатни  бройки

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър
 • Област на образованиетопедагогически, социални и хуманитарни науки, изкуства;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet
 • Предимство:  опит в работа с деца

Описание на длъжността: работи за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения; организира оптимален режим на трудотерапия, съобразен с индивидуалните потребности на потребителя; провежда групови и индивидуални занимания, и трудотерапевтични дейности; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

7. ЛОГОПЕД  - 1 щатна  бройка

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър специалност „Логопедия”;
 • Област на образованиетопедагогически, социални и хуманитарни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит.

Описание на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения на потребителите; провежда корекционно-възпитателната работа с потребителите, като работи индивидуално и групово с тях;  осъществява дейности за развитие на обща и фина моторика;  изготвя речева карта на всеки потребител от целевата група по проекта; работи с потребителите за преодоляване на физически смущения, които засягат човешкия говор и комуникация; помага за преодоляване на специфични логопедични трудности при потребители; прилага рехабилитационни терапии при говорни нарушения, сетивни и невралгични проблеми. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността

8. ХИГИЕНИСТ  - 2 щатни  бройки

 • Образователно квалификационна степен: начално, средно;
 • Професионален опит: не се изисква.

Описание на длъжността: Поддържа хигиена в помещенията и дворните места; прави ежедневна дезинфекция, като приготвя разтворите под контрол на медицинския специалист; получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

9. ЛИЧЕН  АСИСТЕНТ -  4  щатни  бройки

 • Образователно квалификационна степен: начално, средно;
 • Професионален опит: не се изисква.  

Описание на длъжността: Ежедневно полага грижа за потребителите на социалната услуга; поддържа хигиената; съдейства при извършване на тоалет, миене на ръце на  потребителите; съдейства на членовете на екипа при организиране ежедневието на потребителите;  предоставя пълна информация на социалния работник и медицинския специалист, относно констатирани по време на работата проблеми в здравословното състояние и поведението на потребителите на услугата; взима участие в организираните занимателни и развлекателни игри съвместно с потребителите; не оставя потребителите без надзор и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

10. Шофьор:  – 1щатна   бройка

 • Степен на образование –  средно
 • Квалификация – свидетелство за  управление   на  МПС
 • Да не е  лишаван  по съдебенред от правото да заемесъответнатадлъжност, да не е отнеманосвидетелството за правоуправление на автомобил
 • Умение за  работа в  екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Мотивация  за  работа  в  екип;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит  в  изпълнението  на  сходни  проекти  -  предимство.

Описание на длъжността: Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява, горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, работата на арматурното табло, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението. През време на престоите проверява състоянието на автомобила .Описва в пътния лист данните за извършените курсове.Отговаря за превозна  персонала в услугата  – ежедневен и при необходимост; Следи за състоянието и за изправността на предоставенатаму техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното

автомобила. При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информи раръководителя на проекта. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

11. ДОМАКИН - КАСИЕР   - 1 щатна бройка

 • Образователно квалификационна степен:   средно-икономическо;
 • Професионален опит: не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация/обучение:Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Описание на длъжността: Организира доставката на необходимите стоки и материали в  социалната услуга; води отчетността по приемане на стоки и материали; води регистър на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло и др.  Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

Специални изисквания за всички длъжности:

 - Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;

 - Да не е лишаван по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 - Добро психическо  и физическо здраве и емоционална устойчивост.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващтрудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от   01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 931 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign