Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 22 Юли 2022

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС

            На основание чл.90, чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на  Договор  BG05M9OP001-2.019-0033-С01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

            Община Кърджали обявява удължаване на конкурс по документи и събеседване за заемане  на длъжностите  „Логопед” и „Психолог” в социалните услуги: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.

1. Разпределение на длъжностите в социалните услуги: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа

Длъжности по видове социални услуги

Общо

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Център за обществена подкрепа

1

Логопед  

4

2

2

2

Психолог

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжностите

2.1. Изисквания за заемане на длъжността  „Логопед”- 4 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър специалност „Логопедия”;
 • Област на образованиетопедагогически, социални и хуманитарни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит.

 

Описание на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения на децата с увреждания; провежда корекционно-възпитателната работа с децата/младежите, като работи индивидуално и групово с тях;  осъществява дейности за развитие на обща и фина моторика;  изготвя речева карта на всеки потребител от целевата група по проекта; работи с потребителите за преодоляване на физически смущения, които засягат човешкия говор и комуникация; осъществява програми за превенция на отпадането от училище и подпомага деца със специфични особености в усвояване на основните училищни проблеми; помага за преодоляване на специфични логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми; работи за възстановяване езиковите функции; прилага рехабилитационни терапии при говорни нарушения, сетивни и невралгични проблеми. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2.2. Изисквания за заемане на длъжността  „Психолог” – 4 щатни бройки:

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър специалност „Психология”;
 • Област на образованието: социални, педагогически и хуманитарни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит в сферата на социално-психологическите услуги.

Описание на длъжността: Извършва психологическо консултиране и подкрепа на потребителите и техните семейства; изготвя психологическа оценка и консултира деца в риск и техните семейства, работа с деца и семейства с цел превенция на изоставянето, превенция на асоциалното поведение, отпадането от училище и др. извършва психотерапевтична, индивидуална и  групова работа; участва в мултидисциплинарния екип, подпомага работата на другите специалисти в услугата; разработва и прилага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

Специални изисквания за конкретните длъжности:

      - Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;

      - Да не е лишаван по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

      - Добро психическо  и физическо здраве и емоционална устойчивост.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление /по образец/;
 • Автобиография /по образец/;
 • Документ за завършена степен на образование (копие);
 • Документи за допълнителна квалификация (при наличие);
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие за длъжностите, за които се изисква);
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – (образец);
 • Декларация за съдимост  – (образец);
 • Декларация по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда (образец).

4. Място и срок за подаване на документите:

Документите от кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Община Кърджали, бул. „България” № 41, етаж – 1, стая № 113 и  стая 107.

 Приемът на Заявления-декларации, остава отворен до набиране на вакантните длъжности.

Телефони за допълнителна информация: 0361/ 6 73 87 и 0361/6 73 86

            Документи за конкурса могат да се получат в ст.113, ет. 1, на Община Кърджали или да се изтеглят от обявлението.

5. Провеждане на подбора - Длъжностите ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на информационното таблото в сградата на Община Кърджали.

Важно: Всички одобрени кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключването на трудов договор:

 1. свидетелство за съдимост;
 2. медицинско за работа;
 3. банкова сметка;
 4. насочващо писмо за регистрираните лица в бюрото по труда.


 Прочитания: 730 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign