Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 22 Юли 2022

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“,Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061  „Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - компонент 2, проект  „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки множествени увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали», Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансо вапомощ BG05M9OP001-2.061-0010-С01

ОБЯВЯВА

Прием  на  документи  за подбор на  персонал за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства за  следните  длъжности:

 1. ДИРЕКТОР
 2. СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК
 3. МЕДИЦИНСКИ   СПЕЦИАЛИСТ
 4. ПСИХОЛОГ  
 5. ТРУДОТЕРАПЕВТ  
 6. ЛОГОПЕД
 7. ХИГИЕНИСТ
 8. ШОФЬОР

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1.ДИРЕКТОР -  на 8 или 4-часов работен ден

Образователно квалификационна степен: висше

Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

Предимства: доказан административен опит;

Опит в сферата на  хуманитарни, социални, стопански,  педагогически науки и  здравеопазване.

Описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на социалната услуга; отговаря за спазване   законосъобразността и целесъобразността на извършваните в услугата дейности и разходи; контролира и разпределя работата на служителите, изготвя и утвърждава месечни работни графици и отчетна таблица за явяване и неявяване на работа за съответния месец; отговаря за предоставяне на социалната услуга с качество, отговарящи на критериите и стандартите за социални услуги; следи за правилното водене на задължителната документация от служители извършва вътрешен контрол на документацията; осигурява индивидуална подкрепа на потребителите и техните семейства, в съответствие с потребностите при ползването на  услугата; поддържа добро ниво на професионална компетентност на служителите и подходящ психологически климат за потребителите и персонала; създава условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между потребителите и персонала и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

2. СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК -  на 8 или 4-часов работен ден

     Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;

    Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни          науки; педагогически науки и здравеопазване;

Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

Предимство: доказан опит, свързан със социална работа.

Описание на длъжността: Организира, координира и контролира качеството на предоставяните услуги; идентифицира потребители на услугата и мотивира за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; води регистри и лични досиета на потребителите, участва в мултидисциплинарния екип при изготвяне индивидуалните оценки на потребности и индивидуални планове на потребителите;  изготвя  задължителната документация-справки, отчети, доклади, графици за работа, и др. професионално консултиране на потребителите и техните близки, поддържа контакти със здравни, социални и др.институции по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на услугата; извършва дейности по подготовка на самостоятелен живот и оказване на подкрепа; подпомага дейността на директора; информира и обсъжда състоянието на потребителите с техните семейства; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

  3.Медицински специалисти – на 8 или 4-часов работен ден

 

    Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;

   Област на образованиетоздравеопазване;

   Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  

   Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

   Предимство: опит в работа с  хора  с увреждания.

Описание на длъжността: Осигурява медицинска грижа, като отговаря за живота, здравето, психическия и емоционален комфорт на потребителите; води задължителната документация и отчетност; организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на социалното обслужване на потребителите, ползващи социалната услуга; наблюдава здравословното състояние на потребителите и оказва първа долекарска помощ съобразно компетенцията си; регистрира и изпълнява дадените от лекар назначения и извършени манипулации;  осъществява постоянен контрол на здравословното състояние на потребителите; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

4. Психолог на 8 или 4-часов работен ден

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна
 • Добра компютърна грамотност;
 • Психологическа нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е  дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността: Осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им; изготвя индивидуалните планове на потребителите; подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа; информира и обсъжда състоянието на потребителите с роднините и/или близките; идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;

Консултациите  ще се  извършват  по  домовете  на  потребителите.

 

 5. ТРУДОТЕРАПЕВТ  -    на 8 или 4-часов работен ден

Образователно квалификационна степен:  минимум  средно образование

 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet
 • Предимство: по-висока  образователно квалификационна  степен;
 • Опит в сферата на  педагогически, социални,  хуманитарни  науки   и  изкуства.

      Описание на длъжността: работи за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения; организира оптимален режим на трудотерапия, съобразен с индивидуалните потребности на потребителя; провежда групови и индивидуални занимания, и трудотерапевтични дейности; работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите; участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга; и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

6. ЛОГОПЕД  - на 8 или 4-часов работен ден

 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър специалност „Логопедия”;
 • Област на образованиетопедагогически, социални и хуманитарни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство: доказан опит.

Описание на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения на потребителите; провежда корекционно-възпитателната работа с потребителите, като работи индивидуално и групово с тях;  осъществява дейности за развитие на обща и фина моторика;  изготвя речева карта на всеки потребител от целевата група по проекта; работи с потребителите за преодоляване на физически смущения, които засягат човешкия говор и комуникация; помага за преодоляване на специфични логопедични трудности при потребители; прилага рехабилитационни терапии при говорни нарушения, сетивни и невралгични проблеми. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността

7.  ХИГИЕНИСТ  - на 8 или 4-часов работен ден

 • Образователно квалификационна степен: основно, средно;
 • Професионален опит: не се изисква.

Описание на длъжността: Поддържа хигиена в помещенията и дворните места; прави ежедневна дезинфекция, като приготвя разтворите под контрол на медицинския специалист; получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността

8. Шофьор:  – на 8 или 4-часов работен ден

 • Степен на образование –  средно
 • Квалификация – свидетелство за  управление   на  МПС, категория В
 • Да не е  лишаван  по съдебен ред от правото да заеме съответната длъжност, да не е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил
 • Умение за  работа в  екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Мотивация  за  работа  в  екип;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит  в  изпълнението  на  сходни  проекти  -  предимство.

Описание на длъжността: Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява, горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, работата на арматурното табло, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението. През време на престоите проверява състоянието на автомобила .Описва в пътния лист данните за извършените курсове.Отговаря за превозна  персонала в услугата  – ежедневен и при необходимост; Следи за състоянието и за изправността на предоставенатаму техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното

автомобила. При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информи раръководителя на проекта. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

Специални изисквания за всички длъжности:

 - Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;

 - Да не е лишаван по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 - Добро психическо  и физическо здраве и емоционална устойчивост.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от  25.07.2022 г. до набиране  на  необходимия  брой  персонал  на  адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41, етаж 6, стая № 611 от 8.30 до 16.30 ч.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

   Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

   Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. свидетелство за съдимост;
 2. медицинско за работа;
 3. банкова сметка;
 4. насочващо писмо за регистрираните лица в бюрото по труда.
ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 757 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign