Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Август 2022

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩАВА

На заинтересованите, че в ДВ. бр.65 от 12.08.2022 г.

е обнародван проект

Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / при условията на чл.16 от ЗУТ в обхват на поземлени имоти  с идентификатори 40909.125. / 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 145, 146, 147, 148, 149 и 150 / по КККР на гр.Кърджали попадащи в кв.30, кв.31 и кв.32 по плана на гр.Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при община Кърджали. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представеният проект, отправени до дирекция “АСУТ” на общината.


 Прочитания: 139 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign