Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Август 2022

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩАВА

На заинтересованите, че в ДВ. бр.65 от 12.08.2022 г.

е обнародван одобрен проект:

Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 132, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на градски хотел и ресторант  в поземлен имот с идентификатор 40909.108.265, кв.48, гр.Кърджали преминавайки през поземлени имоти 40909.102.126, 40909.102.157, 40909.102.97,  40909.102.124, 40909.108.34, и  40909.108.28 ”. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”. 


 Прочитания: 69 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign