Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Август 2022

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩАВА

На заинтересованите, че в ДВ. бр.65 от 12.08.2022 г.

е обнародван одобрен проект:

Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 133, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на жилищна  сграда  в поземлен имот 40909.112.170, кв.118, ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали преминавайки през поземлени имоти 40909.112.322  и  40909.112.305 ”. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.     


 Прочитания: 41 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign