Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Август 2022

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩАВА

На заинтересованите, че в ДВ. бр.65 от 12.08.2022 г.

е  обнародван одобрен проект

Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 156 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване  за нова жилищна сграда  в поземлен имот с идентификатор  40909.112.412 в кв.117, ж.к.” Възрожденци” преминавайки през имоти с идентификатори  40909.112.174 и 40909.112.167   по КККР на  гр.Кърджали. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”. 


 Прочитания: 190 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign