Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Август 2022

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩАВА

На заинтересованите, че в ДВ. бр.65 от 12.08.2022 г.

е обнародван одобрен проект:

Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 158 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г. е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване  за нова жилищна сграда  в поземлен имот с идентификатор  40909.114.662 в кв.192, ж.к.”Възрожденци” преминавайки през имоти с идентификатори 40909.114. 565, 40909.114.564  и  40909.114. 561   по КККР на  гр.Кърджали. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.


 Прочитания: 210 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign