Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 12 Октомври 2022

ОБЩИНА   КЪРДЖАЛИ

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1142 от 26.08.2022 г. на Кмета на Община   Кърджали

О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ

Място на работа - гр. Кърджали, Регионален  исторически музей,

ул. „Републиканска” № 4

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата.

Професионален опит 5 години  в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

Чуждоезикова подготовка

Компютърна грамотност

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на РИМ   гр. Кърджали   за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие

Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Професионална автобиография

Документ за завършено образование (копие)

Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.

Концепция за дейността и развитието на РИМ  гр. Кърджали за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в   9 екземпляра в запечатани и  ненадписани  пликове, в обем до 10 страници.

            Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
  • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
  • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

 

    Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница  на община Кърджали www.kardjali.bg.

    Документите се подават лично или чрез пълномощник в  информационния   център, етаж  I  на Община   Кърджали,  адрес:  бул. „България“ № 41, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.

За справка: тел: 0361 67389


 Прочитания: 540 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign