Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 02 Декември 2022

З А П О В Е Д

№  1579

гр. Кърджали, 30.11.2022 г.

В Общинска администрация – Кърджали е постъпило заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г., подадено от „Панорама парк” АД, ЕИК: 200120674, с което се иска разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП)– план за регулация (ПР) и план за улична регулация (ПУР) като се създаде нова улица-тупик с осови точки №№ 60а, 60б, 60в, 60г за сметка на част от територията на ПИ 40909.117.1, представляващ публична общинска собственост, а именно бул. „Стефан Стамболов“, с цел осигуряване на допълнителен транспортен достъп до УПИ I-101, кв. 91 по плана на гр. Кърджали.

Към заявлението, молителят „Панорама парк“ АД, в качеството си на собственик на УПИ I-101, кв. 91 по плана на гр. Кърджали, е приложил документи, удостоверяващи вещното му право на собственост върху имота, становище с рег. № 130000-5412/04.06.2019 г. на ОДМВР-Кърджали, скица на поземлен имот № 15-781335-26.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор: 40909.117.111, издадена от СГКК-Кърджали, скица с предложение за изменение на ПУП.

Представената със заявлението Скица-предложение е за транспортен достъп до имот от о.т.7 през о.т.9 до о.т.12 по ул. „Булаир”, но от представената извадка от ПУП и кадастралната карта е видно, че предложеното изменение на ПУП-ПР и ПУР се отнася за бул. „Стефан Стамболов”.

Съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ компетентният орган в едномесечен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана.

В случая, като кмет на община Кърджали в качеството ми на компетентен орган съм постановил мълчалив отказ по заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г.

Мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд – Кърджали, който с Решение № 191/27.10.2021 г. по Административно дело № 181/2021 г. го е отменил и е изпратил преписката за ново разглеждане и произнасяне по същество.

В изпълнение на Решение № 191/27.10.2021 г. на Административен съд – Кърджали, като кмет на община Кърджали съм издал Заповед № 1409/09.12.2021 г., с която е отказано изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПУР по заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г.

С влязло в сила на 01.11.2022 г. Решение № 297/07.10.2022 г. по адм. дело № 372/2021 г. на Административен съд – Кърджали, заповедта е отменена и преписката е върната на административния орган за ново произнасяне по заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

По преписката на основание чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ е постъпило становище с № 53-А-515/25.11.2022 г. от главния архитект на община Кърджали, в което подробно са развити съображения относно съществуващите пречки за издаване на разрешение за изработване на проект за изменението на ПУП – ПР и ПУР, като счита същото за незаконосъобразно, нецелесъобразно и недопустимо.

Към ОУП на гр. Кърджали приет с Решение № 182, Протокол № 9/07.11.2013 г. на ОбС – Кърджали не е разработен нов План на комуникационно-транспортна схема, като действащия комуникационен план на гр. Кърджали е „Транспортна схема на гр. Кърджали”, приет през 1980 г.

При разглеждане на постъпилото заявление от компетентния административен орган, служебно са установени следните факти и обстоятелства, а удостоверяващите ги документи са приобщени към преписката:

 • Извадка от ОУП на гр. Кърджали, приет с Решение № 182, Протокол №9/07.11.2013 г. на ОбСКърджали;
 • Решение № 69, Протокол №3/21.03.2018 г. на ОбСКърджали, с което е одобрено изменение на ОУП в частта на УПИ I-101, кв. 91 по плана на ЦГЧ на гр. Кърджали;
 • Решение № 176, Протокол №8/26.07.2018 г. на ОбСКърджали, с което е одобрено изменение на ОУП в частта на кв. 245 УПИ I-502 и УПИ II-501, за кв. 246 I-499 и за кв. 91 УПИ II-2 по плана на ЦГЧ на гр. Кърджали;
 • Извадка от ПУППР на парк „Арпезос – юг”, одобрен с Протокол № 3, Решение № 74/31.03.2011 г. на ОбС – Кърджали;
 • Заповед № 501/23.04.2018 г. на кмета на община Кърджали, с която е одобрено изменение на ПУППРЗ на УПИ I-101, кв. 91 по плана на гр. Кърджали;
 • Заповед № 779/07.08.2020 г. на кмета на община Кърджали, с която е одобрено изменение на ПУППРЗ на УПИ I-101, кв. 91 по плана на гр. Кърджали;
 • Извадка от ПУППРЗ на парк „Арпезос – север”, одобрен с Протокол № 17, Решение № 261/09.06.2005 г. на ОбС – Кърджали;
 • Заповед № 1438/17.12.2018 г. на кмета на община Кърджали за одобряване на изменение на ПУППРЗ на УПИ II-501, кв. 245 по плана на ЦГЧ на гр. Кърджали;
 • Заповед № 391/27.03.2019 г. на кмета на община Кърджали за одобряване на изменение на ПУППЗ на УПИ V-630 и УПИ VI-630 в кв. 245 по плана на ЦГЧ на гр. Кърджали;
 • Извадка от „Транспортна схема на гр. Кърджали”/1980 г.;
 • Ситуация към част „Архитектурна” на инвестиционния проект на „Жилищен комплекс с магазини и гаражи „Панорама парк” в УПИ I101, кв. 91 по плана на гр. Кърджали“.

С оглед на така изяснената фактическа обстановка от правна страна се установява следното:

Изменението на ПУП започва с предварителна процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП по чл. 135, ал. 1 от ЗУТ, която завършва със заповед по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, с която се разрешава или отказва изработването на заявения проект. В това производство органът извършва проверка дали искането е депозирано от заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, приложена ли е скица с предложение за изменение на ПУП, налице ли е становище на главния архитект на общината по чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ. Компетентният орган по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ извършва преценка за съответствието на предложението с правилата и нормативите за устройство на територията, както и с ОУП на населеното място, ако има такъв.

В случая искането за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 135, ал. 1 във вр. с чл. 131 от ЗУТ.

Съгласно чл. 135, ал. 1 от ЗУТ лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. „Панорама парк” АД е собственик на УПИ I-101, в кв. 91 по плана на град Кърджали, поради което се явява лице попадащо в хипотезата на чл. 131 от ЗУТ.

Към заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г. е представена скица по  чл. 135, ал. 2 от ЗУТ с предложение за изменение на плана. На основание чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ по преписката е постъпило становище с № 53-А-515/25.11.2022 г. от главния архитект на община Кърджали, в което са изложени твърдения за противоречие на предлаганото изменение с ОУП на гр. Кърджали, счита същото за незаконосъобразно и нецелесъобразно.

 1. Предложението за изменение на ПУП-ПР и ПУР с цел осигуряване на нов, допълнителен транспортен достъп от бул. „Стефан Стамболов” до УПИ I-101, кв. 91, ЦГЧ е развито изцяло за сметка на уличното озеленяване и не е съобразено с ОУП на гр. Кърджали/2013г. и последвалите през 2018 г. частични два броя изменения на ОУП за кв. 245, 246 и 91 ЦГЧ, които предвиждат в профила на бул. „Стефан Стамболов” да се развие и озеленяване, което на място е изпълнено, като по този начин противоречи на разпоредбата на чл. 104, ал. 1, изр. „второ” от ЗУТ.

При проектирането на ПУП-ПР на кв. „Арпезос-юг”/2011г. и кв. „Арпезос-север”/2005г., в профила на бул. „Стефан Стамболов” озеленяването не е отложено, защото плановете са одобрени преди приемане на ОУП на гр. Кърджали. Следващите изменения на ПУП-ПРЗ от 2018г., 2020г. за кв. 91 и от 2018г., 2019г. за кв. 245 също не са изпълнили предвиденото с ОУП улично озеленяване в профила на улицата, понеже предметът им не е бил улична регулация и се е отнасял за конкретни УПИ.

Уличното озеленяване в обхвата на процесния транспортен участък е осъществено, предвидено е в ОУП на гр. Кърджали и отлагането му в уличния профил е формалност предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 1от ЗУТ.

 

 1. От приложената към заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г. скица-предложение е видно, че предложеното изменение противоречи на разпоредбата на чл. 62а, ал. 1 от ЗУТ, съгласно която не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.

Към момента на внасяне на предложението предвиденото по действащите ОУП на гр. Кърджали/2013 г. и последвалите през 2018 г. частични два броя изменения на ОУП за кв. 245, 246 и 91 ЦГЧ озеленяване на мястото е реализирано.

 

3. Предложението противоречи на чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-2/2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, съгласно който първостепенната улична мрежа чрез кръстовища и пътни възли осигурява контакт между еднакви или съседни класове улици. Изключения от това изискване се допускат в застроени територии, когато не може да се осигури нормалното им транспортно обслужване.

От „Транспортна схема на гр. Кърджали”/1980 г., е видно, че транспортният участък, разположен на север на имот: 40909.117.111 е едновременно част от РПМ, път III-867 и е улица III-клас – районна артерия (бул. „Стефан Стамболов”) от първостепенната улична мрежа.

От приложената към заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г. скица-предложение е видно, че проектираното изменение предвижда прокарване на нова улица – тупик, попадаща изцяло в ПИ с идентификатор 40909.117.1 – представляващ „улица” – публична общинска собственост, с цел подобряване на транспортното обслужване на собствения на заявителя /Панорама парк/ имот УПИ I-101, която по функционалното си предназначение е улица от второстепенната улична мрежа, обслужваща улица VI клас.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-2/2017 г. е недопустим контакта между улица III-клас – районна артерия (бул. „Стефан Стамболов”) и улица, която не е еднакъв или от съседен клас.

Предложението противоречи и на чл. 148, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2/2017 г., съгласно който задънени улици (тупици) се предвиждат за ограничаване достъпа на трафик, непринадлежащ към даден район, и за минимизиране работите по регулация. В случая новата улица-тупик няма да ограничава трафик, непринадлежащ към района и няма да минимизира работите по регулация на движението, а обратно: ще осигури допълнителен транспортен достъп от бул. „Стефан Стамболов” не само до УПИ I-101, но и в цялата зона, като ще се наложи допълнително регулиране на пешеходно и автомобилно движение.

 

Съгласно ПУП-ПР на парк „Арпезос – юг”, одобрен с Протокол № 3, Решение № 74/31.03.2011 г. на ОбС – Кърджали, изменен със заповед № 501/23.04.2018 г. и заповед № 779/07.08.2020 г. на кмета на община Кърджали, транспортното обслужване на УПИ I-101, кв. 91 на гр. Кърджали е осигурено от две места с подход от ул. „Републиканска“ – същите са изградени - уличната регулация е приложена. Като задънени улици същите отговарят на норматива/ изискванията на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ и са достатъчни за административното, логистичното и всякакво друго обслужване на УПИ I-101. Това прави искането неоснователно, тъй като видно от разпоредбата на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ задънени улици се прокарват за осигуряване на достъп до урегулирани поземлени имоти, а в настоящия случай такива достъпи до имота на заявителя са осигурени и реализирани. От приложената „Ситуация” към част „Архитектурна” на инвестиционния проект на „Жилищен комплекс с магазини и гаражи „Панорама парк” в УПИ I-101, кв. 91 по плана на гр. Кърджали” е видно, че транспортното обслужване на обекта е разработено в съответсвие с тези две улици и те са достатъчни за обслужване на УПИ I-101, кв. 91.

 

4. В областта на устройственото планиране общото задължение на административния орган по чл. 6, ал. 4 АПК да избере осъществимата най-икономично и благоприятна за държавата и обществото възможност намира конкретен израз в принципа по чл. 108, ал. 5 ЗУТ за икономичност и целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите.

В случая исканото изменение е нецелесъобразно и при преценка по чл. 6 от АПК на обществената полза от изменението на плана се установява необходимост от запазване на действащия ПУП като най-благоприятен и най-икономично вече осъществен вариант за обществото. Също така е необходимо да се подчертае, че предложението не отговаря на изискването на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ за целесъобразно устройство на територията, доколкото със създаване на улица-тупик на указаното от заявителя място се прекъсват съществуващите тротоарна ивица и озеленена зона на бул. „Стефан Стамболов”, който е основната артерия за достъп от кв. „Възрожденци” до центъра на града и обратно, както на автомобилния, така и на пешеходния поток.

Анализирайки цялата административна преписка и при съобразяване на изложените съображения в становището на главния архитект следва да се отбележи, че евентуалното допускане на исканото от заявителя изменение би било незаконосъобразно, а също така и нецелесъобразно.

 

Предвид изложеното и събраните в административното производство доказателства и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията, в изпълнение на Решение № 297/07.10.2022 г. по Административно дело № 372/2021 г. на Административен съд - Кърджали,

 

О Т К А З В А М:

 

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР по подадено от „Панорама парк” АД, ЕИК: 200120674 заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Кърджали.

 

                                           КМЕТ НА                         

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:………П…………

                  /д-р инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 462 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign