Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 01 Февруари 2023

ОБЯВА

         Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома», проект    „Грижа в дома в община  Кърджали“, Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 от 25.01.2023 година  

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОДБОР НА  ЕКИП  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА  УСЛУГАТА  ПО ПРОЕКТ   „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ“  ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Ръководител на 4 ч. – 1 лице

     2.  Координатор за управление на услугата -   2  лица  на 4 ч.

     3.  Специалисти „Социални услуги”- на 8 ч. – 2 лица

     4.  Служител /диспечер/ на 8 ч.  – 1 лице

     5.  Специалист "Човешки ресурси" на 4 - ч. – 1 лице

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

РЪКОВОДИТЕЛ   - 1 щатна  бройка на 4 часа. Срок за работа в рамките на проекта – 13 месеца на 4 часов работен ден

Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;

Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;

Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

         ПредимствоОпит при изпълнение на  сходни проекти.

Описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на социалната услуга; отговаря за спазване   законосъобразността и целесъобразността на извършваните в услугата дейности и разходи; контролира и разпределя работата на служителите, изготвя и утвърждава месечни работни графици и отчетна таблица за явяване и неявяване на работа за съответния месец; отговаря за предоставяне на социалната услуга с качество, отговарящи на критериите и стандартите за социални услуги; следи за правилното водене на задължителната документация от служители; извършва вътрешен контрол на документацията; осигурява индивидуална подкрепа на потребителите и техните семейства, в съответствие с потребностите при ползването на  услугата; поддържа добро ниво на професионална компетентност на служителите и подходящ психологически климат за потребителите и персонала; създава условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между потребителите и персонала и др. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

Координатор  – 2 лица. Срок за работа в рамките на проекта – 13 месеца на 4 часов работен ден

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;“Здравеопазване“
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на  сходни проекти – предимство;

Описание на длъжността: Организиране, координиране и  управление на  мобилните  почасови  интегрирани  здравно-социални  услуги, включени  в  услугата: контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги, относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на услугата за предоставяне на мобилни почасови  интегрирани  здравно-социални услуги.

 Специалист  „Социални  услуги” – 2 лице. Срок за работа в рамките на проекта – 13 месеца на 8 часов работен ден.

- Образование – минимум средно;

- Да не е  лишаван  по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

- Трудов стаж – не се изисква;

            - Комуникативни умения;

      - Умения за работа в  екип;

      - Мотивация за работа в динамична среда;

- Професионален опит – предимство;

- Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

Описание на длъжността:   Организиране  и  управление на  мобилните  почасови  интегрирани  здравно-социални  услуги, включени  в услугата: контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/ дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване, анализ и оценка  на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги , относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на услугата  за предоставяне на мобилни почасови  интегрирани  здравно-социални услуги.

Служител /диспечер/ – 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта - 13 месеца на 8 часов работен ден на трудов  договор.

- Образование – минимум средно;

- Да не е  лишаван  по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

- Трудов стаж – не се изисква;

            - Комуникативни умения;

      -Умения за работа в  екип;

      -Мотивация за работа в динамична среда;

- Професионален опит – предимство;

- Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

      Описание  на  длъжността:

- Координация и  разпределение  на  приетите  заявки  на   немедицинските  специалисти, работещи за  директно предостяване  на  услугата  до  потребителите;

- Приемане  на заявки  на  обявения   телефон от потребителите;

- Обработка  на заявки  от  нуждаещите  се  лица;

- Съхранява  и  картотекира документацията;

- Изготвяне  на    седмични и   месечни   графици

- Води  регистър  на подадените  заявления от   потребителите  на  услугата

- Води   регистъра  на  сключените   договори

   Специалист "Човешки ресурси"  –  1 лице. Срок за работа в рамките на проекта - 13 месеца на 4 часов работен ден на трудов  договор.

- Образование –  висше;

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;

- Специалност –  Икономическа

- Да не е  лишаван  по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

- Трудов стаж – не се изисква;

            - Комуникативни умения;

      - Умения за работа в  екип;

      - Мотивация за работа в динамична среда;

- Професионален опит – предимство;

     Описание  на  длъжността:

 • Организиране на  техническото и документално обслужване на услугата във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовоправните отношения с  екипа, персонала и  потребителите  на  услугата;
 • Подпомага   дейността  на   счетоводителя  на  проекта: при подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения; при оформяне на  документите за прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж; изготвя графици за ползване на платените годишни отпуски на назначения  персонал; изготвя писмени и дава устни справки, по искане на счетоводителя на  проекта , относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения, въпроси.
 •    Поддържа и   съхранява    личите  досиета  на    персонала  на  услугата;
 •    Спазва инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на  персонала;
 •   Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Декларация  по чл.107а, ал.1 от КТ  /образец/
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

 

ДОКУМЕНТИТЕ  ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ до  28.02.2023 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия, сформирана със заповед на Кмета на община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на община Кърджали -  www.kardjali.bg .

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;
ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 761 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign