Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 09 Март 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

         Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома», проект    „Грижа в дома в община  Кърджали“, Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 от 25.01.2023 година  

ОБЯВЯВА  ПРИЕМ

на потребители за ползване на услуги по проект Грижа в дома в Община  Кърджали“ .

Основната цел на проекта "Грижа в дома в община Кърджали" е подобряване качеството на живот и достъпа до здравно-социални услуги в домашна среда, насочени към социалното включване на хора с увреждания и възрастни хора в община Кърджали,  пряко насочена към  подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Общата цел на проекта е функционирането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Кърджали, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

Специфичните цели на проектното предложение са:

     - разширяване на модела за патронажни грижи за хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Кърджали;

     - осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хора с увреждания и възрастни хора, в невъзможност за самообслужване;

     - подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Кърджали;

     - подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

      - превенция и профилактика на здравето.

 

     Основните дейности по проекта са:

 •  Подбор на потенциални потребители;
 •  Подбор и обучение на екип за управление и персонал за предоставяне на услугите;                                              
 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа в домашна среда;                                     
 •  Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 •  Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост в рамките на 12 месеца.

     Кандидатите за потребители следва да са от следните допустими целеви групи:

     - Лица   с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, зависими от грижа със следните нужди и проблеми:

     –  затруднения и нужда от помощ при пазаруване на хранителни продукти, нехранителни продукти и лекарства;

 •   затруднения при заплащане на битови сметки;
 •  нужда от съдействие за заявяване на административни услуги и придружаване до институции;
 •  нужда от помощ в домакинството, като разтребване, почистване, миене на съдове;
 • нужда от медицинска, психологическа и  рехабилитационна  подкрепа, за лица, които желаят ползването на такива.

За предоставяните по проекта услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.Проектът е с период на изпълнение 12 месеца.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец
 • Документ за самоличност (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи;
 • Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни;
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично.

 

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от  09.03.2023 г. до  10.04.2023 г . от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на потребители – „Грижа в  дома“  ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 527 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign