Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 09 Март 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЯВА

         Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома», проект    „Грижа в дома в община  Кърджали“, Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 от 25.01.2023 година

ОБЯВЯВА

Прием  на  документи  за подбор на  персонал  за предоставяне  на услугата „Грижа в дома“ на възрастни хора, зависими от грижа   с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания,

както  следва:

 

 1.  ЛЕКАРИ НА  8  или  4   часов  работен  ден:
  1. ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ  ЛЕКАРИ
  2. КАРДИОЛОГ
  3. ИНТЕРНИСТ
 2. ЛЕКАРИ  СПЕЦИАЛИСТИ   на часова заетост -  почасово, според сбора на часовете за обслужване на избраните потребители, но не повече от законно установеното работно време 8 часа, за  следните  длъжности: 

2.1 .Ендокринолог;

  1. Невролог;
  2. Диетолог;
  3. Ортопед;
  4. Травматолог
  5. Психиатър;
  6. Онколог;
  7. Офталмолог
  8. Гинеколог
  9. Гастроентеролог

 

 1. ЗДРАВНИ  СПЕЦИАЛИСТИ
 2. РЕХАБИЛИТАТОР
 3. ПСИХОЛОГ
 4. НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ   – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
 5. РАЗНОСВАЧИ
 6. ШОФЬОР

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1. ЛЕКАРИ:

1.1.ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ  ЛЕКАРИ –  2  щата. Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при  8  или 4  часа заетост дневно.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен –  магистър
 • Специалност –  Медицина
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

1.2. КАРДИОЛОГ  - 1  щат. Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8  или 4  часа заетост дневно.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен –  магистър
 • Специалност –  Медицина - Кардиолог
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

1.3. ИНТЕРНИСТ  - 1  щат. Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8  или 4  часа заетост дневно.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – магистър
 • Специалност –  Медицина – вътрешни  болести
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

Описание  на   длъжностите:

 • Проучва   потребителя, за да си осигури информация за здравословното му състояние.
 • Препоръчва лечениe при специалист, когато е необходимо.
 • Планира и осъществява  срещи с   потребителите, засягайки теми относно предпазване от заболявания, лечения на болести и други.
 • Дава съвети на пациентите относно диети, хигиена, предпазване от болести.
 • Обяснява лечебните процедури на пациента и обсъжда резултатите от проведената терапия.
 • Следи състоянието на пациента и  препоръчва   консултации  с  други  здравни  специалисти.
 1. ЛЕКАРИ  СПЕЦИАЛИСТИ   на  граждански  договор  с часова заетост:  почасово, според сбора на часовете за обслужване на избраните потребители, но не повече от законно установеното работно време 8 часа, за  следните  длъжности: 
  1. Ендокринолог;
  2. Невролог;
  3. Диетолог;
  4. Ортопед;
  5. Травматолог
  6. Психиатър;
  7. Онколог;
  8. Офталмолог
  9. Гинеколог
  10. Гастроентеролог

Кандидатите за  лекари – специалисти   трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – магистър
 • Специалност -  съответно  медицинско  образование
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

 

Кратко описание на длъжностите:

- проучване на нуждите на целевите   групи по отношение на допълнителни знания и информация за здравна превенция; проучване на работещи подходи за осъществяване на ефективни здравни кампании сред общността;

- подготовка, организиране и провеждане на здравни кампании по теми, определени съвместно с общността;

- работа с  потребители   по отношение на здравна превенция, относно  здравословния  начин  на  живот;

-  оказване  на  помощ  на  персонала  за    предоставяне  на  услугата „Грижа в дома“  за  потребители   в неравностойно положение.

- работа по здравна превенция;

- работа с  потребители   – организиране на срещи по график и по предварително определени теми,  свързани с  превенция на  здравето.

 

 1. ЗДРАВНИ  СПЕЦИАЛИСТИ   –     6  щата. Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8  или 4  часа заетост дневно.
 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер” – с предимство, „Акушерка”, „Медицински лаборант”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността: Здравния специалист извършва медицински манипулации, свързани с лечението на потребителя, назначени от лекар; мери кръвното налягате и кръвната захар, придружава потребителя при посещение при лекар, в лечебното заведение за извършване на консултации, прегледи, изследвания; следи за повишаване на жизнения статус на потребителите и подобряване на здравословното им състояние; изготвяне на индивидуалните планове на потребителите;

 1.  Рехабилитатор  -  2  щата. Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 8 или 4 часа заетост дневно.
 • Образование – висше, степен бакалавър/магистър
 • Квалификация – Кинезитерапия, Рехабилитация
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги /Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността: Участва в изработването на  индивидуални планове и в преразглеждането на плана. Диагностицира и при необходимост осъществява индивидуални рехабилитационни и ЛФК програми. Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.            

 1. Психолог – 1 щат. Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 8 или 4 часа заетост дневно.
 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна
 • Добра компютърна грамотност;
 • Психологическа нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е  дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността: Осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им; изготвя индивидуалните планове на потребителите; подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа; информира и обсъжда състоянието на потребителите с роднините и/или близките; идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;

Консултациите  ще се  извършват  по  домовете  на  потребителите.

 

 1. Немедицински  специалисти   – домашни помощници  32  щата.  Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 8 или 4 часа заетост дневно.
 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

 Описание на длъжността: Предоставя  почасови  мобилни  интегрирани  социални  услуги в домашна  среда. Способност за приспособяване, умения за работа с възрастни и лица с увреждания, работа в екип и способност за планиране и организиране на дейността.  Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и други. Помощ при поддържане на лична хигиена; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; Извършване на плащания на данъци, такси, комунално-битови услуги и други; Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; Придружаване до социални услуги и обратно в дома, както и на работно място. Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, дирекция “Социално подпомагане, Общината, и др.

      

 1.  Разносвачи  - 17 щата .Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 8 или 4 часа заетост дневно.
 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;

 

Описание на длъжността:  Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства /закупени със средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки, заявяване   и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на лицата попадащи в целевата група, съгласно утвърден график.

 

 1.   Шофьори:  –  1  щат. Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 8  часа  заетост дневно.
 • Степен на образование –  средно
 • Квалификация – свидетелство за  управление   на  МПС
 • Да не е  лишаван  по съдебен ред от правото да заеме  съответната длъжност, да не е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил
 • Умение за  работа в  екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Мотивация  за  работа  в  екип;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит  в  изпълнението  на  сходни  проекти  -  предимство.

Описание на длъжността: Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява, горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, работата на арматурното табло, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението. През време на престоите проверява състоянието на автомобила. Описва в пътния лист данните за извършените курсове. Отговаря за превоз на  персонала в услугата  – ежедневен и при необходимост; Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното

правилно използване. При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира  ръководителя на проекта. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

 

Необходими документи.

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Декларация  по чл.107а, ал.1 от КТ  /образец/
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

Срок и място на подаване на документите

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от  09.03.2023 г.  до 10.04.2023  г. от 09:00 часа до 16:30 часа или до набиране на необходимия брой персонал на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината Кърджали -  www.kardjali.bg.

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.
ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 726 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign