Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 05 Април 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.03.2023 г. Община Кърджали подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова за изпълнение на дейностите  по Проект BG05SFPR002-2.002-0134-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали”, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, по  Програма  "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.

Общата стойност на проекта е в размер на 254 894.00 лева

Изпълнението на дейностите по проекта е в периода  от  01.04.2023 до 01.04.2025 г.

            Основната цел на проекта е развиване и укрепване на общинския капацитет, за адекватно осъществяване на процесите по реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво.

               Специфичните цели на проекта са:

               -Професионално развитие и повишаване на компетентностите на служителите, за изпълнение на правомощията на Община Кърджали по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП;

               -Създаване на фронт-офиси и условия за работа на новоназначените служителите;

               -Осъществяване на подкрепа за реформиране на системата на социалните услуги и личната помощ;

               -Предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината;

               -Повишаване на информираността на обществото на местно ниво за предоставяне на лична помощ, социални и интегрирани здравно -социални услуги и разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъп за хората с увреждания;

               -Осигуряване на равен достъп до лична помощ, социални и интегрирани здравно -социални услуги.

            Дейностите по проекта са:

  1. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.
  2. Обезпечаване правомощията на Община Кърджали по ЗСУ, ЗЛП и ЗХУ в т.ч.:създаване на работни места (фронт-офиси); изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги;планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, вкл.за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги и провеждане на разяснително-информационни кампании

               Целеви групи по проект са: служители от институции/ организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

               Реализацията на проектното предложение ще допринесе за прилагането на интегрирани мерки за подкрепа в изпълнението на правомощията на общината по ЗСУ,ЗХУ и ЗЛП, ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалното включване и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината. Изпълнение на проекта ще допринесе за изпълнението на държавната политика свързана с предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, на политиката в областта на социалните услуги, както и недопускане ограничаването на права на българските граждани с увреждания. Чрез повишаване на информираността на обществото ще се улесни изпълнението на националните ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН за включване на мерки за идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, в частност по отношение на сгради и всякакви други открити и закрити съоръжения.


 Прочитания: 404 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign