Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 10 Май 2023

ИНФОРМАЦИЯ

На 27.04.2023г. Община Кърджали подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”, по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Проектът ще се изпълнява в периода от юни 2023г. до 30 ноември 2023г.

Общият бюджет на проекта е в размер на 66 666.60 лв. с ДДС, от които  49 999.95 лв. с ДДС  финансиране от ФСЗ  и 16 666.65 лв. с ДДС съфинансиране от Община Кърджали.

Основна цел на проекта е осигуряване на достъпна среда до помещенията за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”, чрез изграждане на стълбищна платформа и стълбищна рампа и повишаване качеството на предоставяната социална услуга.

Специфични цели:

1. Създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на качествени услуги на потребителите.

2. Осигуряване на условия за равен достъп до предоставяните социални услуги в съответствие с нормативните изисквания.

3. Осигуряване на условия за свободен достъп на хора с увреждания до предоставяните социални услуги чрез изграждане на достъпна архитектурна среда.

4. Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в Община Кърджали.

5. Повишаване удовлетвореността на лицата със зрителни увреждания ползващи предоставяните социални услуги в центъра.

6. Предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

В резултат от реализиране на проекта ще се създаде подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на качествени услуги на потребителите; осигуряване условия за равен достъп до предоставяните социални услуги в съответствие с нормативните изисквания; осигуряване условия за свободен достъп на хора с увреждания до предоставяните социални услуги чрез изграждане на достъпна архитектурна среда; повишаване качеството на предоставяните социални услуги в Община Кърджали; повишаване удовлетвореността на лицата със зрителни увреждания ползващи предоставяните социални услуги в центъра и предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.


 Прочитания: 357 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign