Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 15 Май 2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кърджали обявява конкурс

 „Спортувай, танцувай, пътешествай за здраве, настроение и забавление”

 Детските градини на територията на община Кърджали имат възможност да кандидатстват с проекти по обявен конкурс„Спортувай, танцувай, пътешествай за здраве, настроение и забавление”, формиране на потребност за организиране и провеждане на спортни и туристически занимания за деца през 2023 г. 

Основните цели на Проекта са:

 • Създаване и подпомагане изграждането на трайни навици за спорт, туризъм и физическа активност  у децата, като средство за здравословен начин на живот.
 • Подобряване на условията и осигуряване на възможности за участие на децата в различни спортно-туристически прояви.
 • Създаване на условия, чрез спорт за интеграция на децата от детските градини.

     

      В изпълнение на целите, проектите следва да включват дейности от типа:

 • Дейности на открито
 • Участие на децата в състезания между детските градини
 • Насърчаване на спорт и движение заедно с родителите
 • Педагогически и ситуационни игри
 • Включване на танца, като средство за поддържане на физическа активност

 

Бенефициенти, целева група и обхват:

 • Бенефициент са детските градини на територията на община Кърджали
 • Целева група на проекта – всички деца от учебните заведения в предучилищния сектор
 • Времеви аспект – одобрените дейности се реализират не по-късно от 31.12.2023год.

     Регламент и условия за кандидатстване с проект

 • С проект могат да кандидатстват детски градини със седалище и основна дейност на територията на община Кърджали
 • Кандидатстващите институции могат да реализират партньорства с друга институция от предучилищния сектор и/или със спортен клуб, развиващ дейност на територията на община Кърджали
 • Всяка детска градина може да кандидатства с едно проектно предложение или  да бъде партньор до 1 /един/ път на друга детска градина.
 • Проектните предложения се представят чрез попълнен формуляр по образец, в срок посочен в процедурата за кандидатстване

    Подбор и оценяване на проектните предложения

 • Подборът на проектните предложения се осъществява на конкурентен принцип от експертна комисия назначена със заповед на Кмета на община Кърджали
 • Проектните предложения се оценяват и класират в низходящ ред съобразно получената оценка от Експертната комисия, назначена със заповед на Кмета на община Кърджали, като за финансиране се одобряват всички проекти по реда на класирането до изчерпване на бюджета от 10 000 лв.

     Финансиране, контрол и отчетност.

Финансирането на проектите е в зависимост от броя на участниците  включени в целевата група на проекта, както следва:

 

 • Проектни предложения с целева група от 300 до 400 деца – 1000.00лева
 • Проектни предложения с целева група от 200 до 300 деца – 800.00лева
 • Проектни предложения с целева група от 100 до 200 деца – 600.00лева
 • Проектни предложения с целева група от 50 до 100 деца –    400.00лева
 • Проектни предложения с целева група  до 50 деца – 200.00лева

 

Комисията по оценка, може да нанася корекция на финансовия план на проектните предложения.

Допустими и недопустими разходи:

 1. Допустими разходи:
 • Награден фонд на участниците
 • Транспорт/билети и др., свързани със спортна и туристическа дейност
 • Застраховки
 • Придобиване на спортни съоръжения, уреди и пособия
 • Храна и минерална вода
 1. Недопустими разходи:
 • Заплати, хонорари, лекторски и други трудови възнаграждения
 • Придобиване на дълготрайни активи, различни от спортни съоръжения, уреди и пособия
 • Плакати, покани, флаери

Очаквани резултати

 1. Разнообразни дейности в областта на спорта, спортно- туристическата дейност, здравно образование.
 2. Създаване на условия за включване и осигуряване на възможности децата да участват в разнообразни спортни дейности и инициативи свързани със здравословния им начин на живот.
 3. Подобряване психическата, интелектуална и двигателна дейност на децата.
 4. Социална и образователна интеграция на децата, превенция на агресията и насилието.

 

Крайният срок за кандидатстване с проекти  е 17:00 ч. на 16.06.2023 г. Проектните предложения се внасят в непрозрачен, запечатан плик, без обозначения върху него. За дата на подаване се счита датата на входящия номер поставен върху плика, получен при постъпването му в Информационния център на община Кърджали.

Образец на формуляр за кандидатстване  е публикуван на Интернет страницата на община Кърджали в раздел „Обяви и съобщения”

ПРИЛОЖЕНИE:
Формуляр за кандидатсване


 Прочитания: 328 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign