Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 06 Юли 2023

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ДО
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
В УПИ XII /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР: 40909.119.275, СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 40909.119.275.1, 40909.119.275.2, 40909.119.275.3/ И УПИ I /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР: 40909.119.92, СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 40909.119.92.1 И 40909.119.92.2/ В КВ.107 ПО ПЛАНА НА КВ. "СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ", ГР.КЪРДЖАЛИ 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 150 от ЗУТ са издадени Заповед №720/28.06.2023г. на Кмет на община Кърджали за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ X /ПИ с идентификатор: 40909.119.267/ в кв. 107 по плана на кв. "Студен кладенец", гр. Кърджали и Разрешение за строеж № 94/28.06.2023 г., Разрешение за строеж №95/28.06.2023 г., Разрешение за строеж №96/28.6.2023 г. на обект: Жилищна сграда с търговски партер в УПИ XIII-267, УПИ XIV-267, УПИ XV-267, кв. 107 по плана на кв. "Студен Кладенец", гр. Кърджали.

Същите са изложени в сградата на Община Кърджали, ет.2, ст.201 и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Актовете за одобряване на частите на комплексния проект и разрешенията за строеж подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд – Кърджали чрез Община Кърджали в 14-дневен срок от съобщаването им.

ДИРЕКЦИЯ "АСУТ"
ОТДЕЛ "АРСО"


 Прочитания: 187 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign