Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 22 Май 2023

З А П О В Е Д

543

гр. Кърджали, 19.05.2023 год.

На основание  чл.150, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и постъпило заявления с Вх.№КР-СС-185/19.05.2023г. от „СЪНРАЙЗ ГАРДЪН“ ООД представлявано от Борис Емилов Райчев и Енвер Мехмед Енвер с адрес на управление гр.Кърджали , ул.„Джордж Вашингтон“ №1, бл.Секция „Д“, ет.3, офис 37.

З А П О В Я Д В А М

Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива със следното съдържание:

1. Да се изготви изменение на ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на УПИ X с идентификатор 40909.119.267 в кв.107 по плана на гр.Кърджали.

Искането е за промяна в регулационните линии с цел разделяне на имота на три УПИ и предвиждане на ново свързано застрояване между тях, отчитайки отклонението от правилата и нормативите,  определени в Наредба №7 от 22.12.2003г., съгласно писмото от МРРБ с №08-00-306(2) от 20.06.2022г. и Решение №104, Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали.

Разработката да отговаря на изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001г. изм. и доп. ДВ бр.22/2014г./ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони / ПН за УОВТУЗ - ДВ бр.3/2004г. изм. и доп. ДВ бр.21/2013г./

2. Инвестиционни проекти за обекти:

2.1. „Жилищна сграда с търговски партер в УПИ XIII-267 в кв.107 по плана на гр. Кърджали“.

2.2. „Жилищна сграда с търговски партер в УПИ XIV-267 в кв.107 по плана на гр.Кърджали“.

2.3. „Жилищна сграда с търговски партер в УПИ XV-267 в кв.107 по плана на гр.Кърджали“.

Проектът да се изготви съгласно изискванията на Наредба №7 за ПН за УОВТУЗ и действащата нормативна уредба.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

КЪРДЖАЛИ: .................П.................

/д-р инж.Х.АЗИС/


 Прочитания: 221 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign