Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 14 Август 2023

Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0134-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали“, по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027.

Община Кърджали

ОБЯВЯВА

Подбор на персонал за заемане  на длъжността „Социален работник“

І. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“:

  • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
  • Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;
  • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква; 
  • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
  • Предимство: доказан опит, свързан със социална работа; познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги.

 

ІІ. Описание на длъжността:

  • Информиране и консултиране на лицата, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване; условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги;
  • Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и;
  • Подпомагане изготвянето на предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки кандидат-потребител;
  • Подпомагане прилагането на Закона за личната помощ (ЗЛП) при предоставяне на Механизъм „Лична помощ“, Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Закона за хората с увреждания (ЗСУ);
  • Осъществяване на експертна и методическа помощ и подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнение на политиките в социалната сфера и служителите на доставчици на социални услуги;
  • Участие в работата по планиране и анализиране, на предоставянето на социални и интегрирани-здравно социални услуги, включително и разработване на програми за развитие качеството на социалните услуги.

ІІІ. Специални изисквания за длъжността:

  • Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
  • Да не е лишаван по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
  • Добро психическо  и физическо здраве и емоционална устойчивост.

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (образец);
  • Автобиография (образец);
  • Документ за завършена степен на образование (копие);
  • Документи за допълнителна квалификация (при наличие);
  • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
  • Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
  • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – (образец);
  • Декларация за съдимост  – (образец);
  • Декларация по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда (образец).

V.  Място и срок за подаване на документите:

Документите от кандидатите ще се приемат в периода от 14.08.2023 г. до 13.09.2023 г. (вкл).  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Община Кърджали, бул. „България” № 41, етаж – 1, стая № 103, стая 107 и стая 113.

Телефони за допълнителна информация: 0361/ 6 73 87; 0361/6 73 86; 0361/67 376

            Документи за подбора могат да се получат в ст.103 и ст.113, ет.1, на Община Кърджали или да се изтеглят от обявлението.

 

VI. Провеждане на подбора – Длъжността „Социален работник“ ще се заема след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на информационното таблото в сградата на Община Кърджали.

Важно: Всички одобрени кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключването на трудов договор:

  1. свидетелство за съдимост;
  2. медицинско за работа;
  3. банкова сметка;
  4. насочващо писмо за регистрираните лица в бюрото по труда.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Шаблон на автобиография
Декларации


 Прочитания: 443 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign