Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 01 Декември 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.12.2023 г. Община Кърджали стартира изпълнението на подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова за изпълнение на дейностите  по Проект BG05SFPR002-2.003-0129-С01 „Бъдеще за децата на община Кърджали”, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, по  Програма  "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.

Общата стойност на проекта е в размер на 305 628.40 лева

Изпълнението на дейностите по проекта е в периода  от  01.12.2023 до 30.10.2025 г.

            Основната цел на проекта е предоставяне на комплекс от социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на децата в нужда и техните семейства в Община Кърджали.

            Специфични цели на проекта са:

            -Осигуряване на подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение.

            -Насърчаване на социалното включване, чрез предоставяне на дейности за подобряване достъпа до интегрирани услуги и равни възможности за включване.

            -Осигуряване на подходяща социална закрила на представителите на маргинализираните общности.

            -Подобряване качеството на живот на децата и семействата в неравностойно положение.

            -Разширяване на предоставяните услуги в община Кърджали.

            Целева група по проекта са:

- Деца в нужда и техните семейства;

-Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

            Основни дейности:

1. Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 2: „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“;

      2. Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

            Проектното предложение е насочено към прилагане на интегрирани мерки за подкрепа на децата и семействата в неравностойно положение в Община Кърджали за подобряване качеството на техния живот. Изпълнението на проекта ще доведе до насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, осигуряване на възможности за равен и навременен достъп на децата в нужда и техните семейства до набор от ключови услуги и това от своя страна ще доведе предотвратяване на социалното изключване, намаляване на риска от бедност и подобряване качеството на техния живот. Изпълнение на проекта ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез прилагане на комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи жилищни условия, които са и в основата на Европейската гаранция за детето, приета с Препоръката (ЕС)2021/1004 на Съвета от  14.06.2021 г.


 Прочитания: 199 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign