Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 09 Януари 2024

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед №22/08.01.2024    г. на кмета  на община Кърджали

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За заемане на  длъжността "директор" на общинска детска градина - 4 /четири/ работни места , както следва:

               1. Детска градина „Райна Княгиня” гр. Кърджали  - 1 /едно/ работно място;

               2. Детска градина „Максим Горки” гр. Кърджали - 1 /едно/ работно място;

               3. Детска градина „Мир” гр. Кърджали -1 /едно/ работно място;

               4. Детска градина „Чайка” гр. Кърджали -1 /едно/ работно място.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания :

2.1. Да бъдат български граждани;

2.2. Да отговарят на изискванията по чл. 33, ал. 1 - 3 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;

2.3. Да имат придобито образование и квалификация, които да позволяват изпълнението на чл. 33, ал. 4 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

2.4.Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба №4 от 2016год., за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

2.5. Длъжността може да се заема и от:

  1.граждани на други държави членки;

  2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;

  3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани

  4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността и компетентности:

3.1.Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel;

3.2. Педагогическа компетентност;

3.3. Управленска компетентност, включително:

     а) административна и правна култура;

     б) планиране, организиране и контрол;

     в) управление на ресурси;

3.4.Социална и гражданска компетентност

4. Конкурсът за заемане на длъжността "директор" на  общинска детска градина се провежда в два етапа:

1. писмен изпит, който включва решаване на тест;

2. защита събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и на концепция за стратегическо управление на институцията.

4. Кратко описание на длъжността: Директорът на детска градина - планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина. Съгласно Наредба № 4/ 20.04.2017год. на МОН за нормиране и заплащане на труда директорът на детска градина изпълнява задължителна минимална норма преподавателска работа – за директор на детска градина с над две групи – 72 часа годишно.

Списък на нормативните актове, които кандидатът следва да познава:

•             Конституция на Република България

•             Кодекс на труда.

•             Закон за предучилищното и училищното образование.

•             Държавен образователен стандарт за предучилищното образование и други държавни образователни стандарти, отнасящи се до предучилищното образование.

•             Конвенция за правата на детето.

•             Закон за закрила на детето.

•             Правилник за вътрешния ред в детската градина.

•             Правилник за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

•             Правила за вътрешния трудов ред.

•             Програмна система на детската градина.

•             Закон за защита на личните данни

•             Закон за защита от дискриминация

•             Етичен кодекс на работещите с деца

•             Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към   детските градини и училищата

•             Правилник за прилагане на Закона за защита от дискриминация

•             Наредба за приобщаващото образование

•             Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

•             Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

•             Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование

•             Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

•             Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

•             Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите

•             Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

•             Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

5. Необходими документи за кандидатстване:

5.1.Писмено заявление до кмета на община Кърджали за участие в конкурса/по образец/ ;

5.2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация "учител"; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номерът и датата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номерът и датата на  издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;

5.3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж - трудова, служебна или осигурителна книжка, или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;

5.4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист - оригинал, за заемане на длъжностите по чл. 7, ал. 1;

5.5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебнотоправоотношение на кандидата);

5.6. Концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines; концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;

5.7. Други документи, в това число: за придобита професионалноквалификационна степен, допълнителна квалификация и др.;

5.8.  Професионална автобиография;

5.9. Декларация по образец ,че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия.

 Необходимо е копията на представяните документи да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” лично от кандидата.

* В случай, че се кандидатства за повече от една детска градина, кандидатът подава заявление за всяка една от тях и прилага заверени копия на документите от точка 5.2 до точка 5.12

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на деловодството на Община Кърджали .

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Място и срок за подаване на документите:

6.1.Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 (един) месец след публикуване на обявата за конкурса.

6.2.Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 8.30 часа и 17.00 часа в сградата на Общинска администрация - Кърджали, бул.”България” №41, Информационен център в срок до 1 месец от датата на публикуване на обявата.

6.3.Заявлението и документите за  участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността  „Директор на ДГ „ .....................................” гр.Кърджали, община Кърджали и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

6.4.Документите може да се подават и по електронен път на адрес: obshtinakardzhali@kardjali.bg   , като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: ".7z", ".zip" или ".rar".

Допълнителна информация: тел. 0361/67 388– Венета Бошняшка, старши експерт в дирекция „ХДСП”- предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса се обявяват в сайта на община Кърджали, раздел „Конкурси”.

Обявата за конкурса ще бъде публикувана в местен печат и на електронната страница на община Кърджали.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

КЪР Д Ж А Л И:________П________

                                 / Ерол Мюмюн/

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Декларация


 Прочитания: 774 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign