Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 11 Януари 2024

Община Кърджали

ОбяBява конкурс

 

За избор на Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – гр.Кърджали, при следните условия:

 

Минимални Изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър”.

Управленски опит: минимум 1 година.

Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.

Допълнителна квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво);
 • Ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство;
 • Шофьорска книжка категория „В“ е предимство.

 

Основни задължения:

 • Планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа на ОИЦ в сътрудничество с ръководителя на проекта в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от дирекция ЦКЗ и/или отдел „Комуникация на европейските фондове“ на дирекция ЦКЗ в МФ.
 • Съгласува целите и нормативите за работа, разработва и предоставя за одобрение планове и графици, подготвя отчети за дейността на ОИЦ пред работодателя, ръководителя на проекта, дирекция ЦКЗ и/или отдел Комуникация на европейските фондове“ на дирекция ЦКЗ в МФ.
 • Участва в експертния състав към регионалните съвети за развитие (звено за медиации или звено за публични консултации) във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021 г. -2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.
 • Чрез отдел „Комуникация на европейските фондове“ на дирекция ЦКЗ на МФ сътрудничи на Управляващите органи (УО) на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, при организирането на инициативи за информация и публичност.
 • Активно развива връзки и сътрудничи с други мрежи за информация на Европейската комисия, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините, включително при организацията на събития.
 • Координира и отговаря за работата на екипа на ОИЦ по предоставяне на необходимата основна и специфична информация за Споразумението за партньорство и програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ – по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Координира и отговаря за работата на екипа на ОИЦ по предоставянето на пълен и безплатен достъп до необходимата информация и/или насоки за използването на информацията на заинтересованите лица във връзка с всички процедури и програми, свързани с енергийната ефективност, енергийното обновяване на сградния фонд в съответствие с европейското и националното законодателство.
 • Организира и отговаря за събирането, обобщаването и анализирането на информация за специфичните нужди от обучение и подкрепа за целевите групи на областно ниво.
 • Участва в заседанията на Областните съвети за развитие и други консултативни органи на регионално ниво, след съгласуване с работодателя.
 • Съдейства и подпомага при необходимост експертите на ОИЦ при предоставянето на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги.
 • Координира и контролира работата на екипа на ОИЦ по разпространяването на информация и документи по открити процедури по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, за политиките на ЕС, на информация и съответни материали за областта.
 • Координира и отговаря за организирането на специални събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на региона.
 • Координира, отговаря за и, при необходимост подпомага даването на отговори на въпроси от страна на потребителите на услуги, включително препращането към други специализирани източници на информация.
 • Координира и отговаря за осигуряване на обратна връзка от бенефициентите по отношение на изпълнението на мерките по политиката за сближаване.
 • Координира проучвания „на терен” и други социологически проучвания, провеждани сред целевите групи – фактически и потенциални бенефициенти по проекти, финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
 • Създава и поддържа активно сътрудничество с националните и регионални медии на областно ниво.
 • Координира, отговаря и при необходимост подпомага предоставянето на информация до регионални медии за отворени процедури и/или наближаващи крайни срокове по процедури.
 • Провежда редовни ежемесечни заседания на екипа на ОИЦ и ръководителя на проекта за преглед, планиране и координация на оперативната дейност.
 • Следи за професионалното представяне на отделните служители на ОИЦ.
 • Активно участва в обучения и други инициативи, организирани от дирекция ЦКЗ в МФ и МРРБ и други организации, насочени към усъвършенстване на компетентността му и развитие на личните му професионални умения.
 • Използва по предназначение базата данни за нуждите на информационната мрежа на ОИЦ. Следи за навременното и точно въвеждане на информация от служителите в ОИЦ в рамките на техните компетенции и права за достъп до мрежата. Координира и контролира използването по предназначение от членовете на екипа на ОИЦ на материалната база, базата данни на ОИЦ.
 • Отговаря за изготвянето на месечни отчети за работата на ОИЦ. Координира и контролира своевременното и в изискуемия формат предоставяне на съответна оперативна и периодична отчетна информация от членовете на екипа на ОИЦ.
 • Спазва професионална етика при изпълнение на своите функции и трудови задължения и не се ангажира с никакви дейности, които могат да се отразят отрицателно върху имиджа на ОИЦ и проекта.
 • Отговаря за материалната база и оборудването на ОИЦ да се поддържат във функционално и изправно състояние и се отнася към тяхната експлоатация с грижа на добър стопанин.
 • В цялостната си дейност спазва изискванията на Общите вътрешни правила за организацията и дейността на ОИЦ и на Процедурен наръчник за работата на 27-те ОИЦ.
 • Участва в Координационни срещи, обучения и обучителни пътувания.

 

Подробна длъжностна характеристика е на разположение на заинтересованите лица в „Информационен център” на Община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България” 41, ет. 1

 

Провеждане на конкурса:                                                           

1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

3. Конкурсът  се провежда на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.

4. Необходими документи:

 • Заявление по образец, представен към поканата;
 • Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна  на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc ;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/ сертификати/ удостоверения /референции и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 • Документи, доказващи минимален управленски или друг експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

 

Вид на договора: Трудов договор – 8 часа работен ден

 

Срок на договора: до 31.12.2029 г.

Основна заплата: 2539 лв. /две хиляди петстотин тридесет и девет  лева/.

Място на подаване на документите: „Информационен център” на Община Кърджали, адрес: гр. Кърджали, бул.”България” 41, ет. 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 часа.

 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Конкурс за избор на Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – гр.Кърджали” и се посочват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и по възможност електронен адрес.

 

Срок за подаване на документите: до 13.02.2024  г. включително.

 

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Кърджали,  на интернет страницата на Община Кърджали www.kardjali.bg в рубриките „Новини” и „Обяви, търгове и конкурси”, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

За информация и въпроси във връзка с конкурса потенциалните кандидати могат да се обръщат към Надежда Цветкова – началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” на тел.: 0361/21651, e-mail: ip_kj@mail.bg

 

ПРИЛОЖЕНИE:
ЗАЯВЛЕНИЕ


 Прочитания: 501 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign