Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 17 Януари 2024

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома», проект    „Грижа в дома в община  Кърджали“, Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 от 25.01.2023 година   

 

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОДБОР НА  ЕКИП  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА  УСЛУГАТА  ПО ПРОЕКТ   „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ“  ЗА СЛЕДНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

     1.  Координатор   на 4 ч.  – 1 лице

    МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Координатор  – 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта  на 4 часов работен ден

 

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • Специалност–„Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”, “Здравеопазване“, “Икономика“
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на  сходни проекти – предимство;

Описание на длъжността: Организиране, координиране и  управление на  мобилните  почасови  интегрирани  здравно-социални  услуги, включени  в  услугата: контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги, относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на услугата за предоставяне на мобилни почасови  интегрирани  здравно-социални услуги.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Декларация  по чл.107а, ал.1 от КТ  /образец/
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

 

 

      ДОКУМЕНТИТЕ  ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  от  17.01.2024 г.  до 31.01.2024 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора -  Длъжността ще се заеме след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия, сформирана със заповед на Кмета на община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на община Кърджали -  www.kardjali.bg .

ВАЖНО: ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;
ПРИЛОЖЕНИЯ:
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Автобиография
Заявление
Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за предоставяне, обработване и съхранение на лични данни
ДЕКЛАРАЦИЯ


 Прочитания: 262 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign