Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 19 Януари 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Надежда Димитрова Куртева с последен известен адрес: гр.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” №24, вх.А, ет.1, ап.2, Здравко Стоянов Киров с последен известен адрес: гр.София, ж.к.” Банишора ”, бл.56, вх.В, ет1, ап.38, Момчил Пейков Момчилов с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.” Васил Левски” №5В,  Румен Кирчев Куртев и Неда Нейкова Кирева  с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.” Мара Михайлова” №1, вх.А, ет.4, ап.20 като собственици на поземлен  имот с идентификатор 15216.10.8 по КККР на с. Глухар, община Кърджали, че е изработен проект за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот  с идентификатор 15216.10.5 по КККР на с.Глухар, общ.Кърджали. 

            Проектът се намира в стая 214 на Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали.

            Съгласно чл.128 , ал.5 от ЗУТ , в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат за направят писмени възражения , предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ.

 

 

                                                                                       ДИРЕКЦИЯ”АСУТ”

 

 


 Прочитания: 178 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign