Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 19 Януари 2024

О Б Я В А

 за   прием  на документи за   подбор на  персонал  за предоставяне  на услугата  и  потребители  за   ползване  на  услугата  по  проект „Грижа в дома в Община Кърджали“  на възрастни хора, зависими от грижа   с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания

Във връзка   с реализирането  на  проект  „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“, Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 от 25.01.2023 година, по   процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома», Община Кърджали   в качеството си на бенефициент  по Програма    „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027  обявява

                                                ПРИЕМ   НА  ДОКУМЕНТИ:


   1. За подбор  на  персонал   за предоставяне  на услугата „Грижа в дома“ на възрастни хора, зависими от грижа   с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания за  длъжността:

НЕМЕДИЦИНСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ   – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ –   на  граждански  договор  с часова заетост:  почасово, според сбора на часовете за обслужване на избраните потребители, но не повече от законно установеното работно време 8 часа.  Срок за работа  в рамките  на   проекта 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността: Предоставя  почасови  мобилни  интегрирани  социални  услуги в домашна  среда. Способност за приспособяване, умения за работа с възрастни и лица с увреждания, работа в екип и способност за планиране и организиране на дейността.  Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и други. Помощ при поддържане на лична хигиена; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; Извършване на плащания на данъци, такси, комунално-битови услуги и други; Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; Придружаване до социални услуги и обратно в дома, както и на работно място. Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, дирекция “Социално подпомагане, Общината, и др.

 

 Необходими документи:

 

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Декларация  по чл.107а, ал.1 от КТ  /образец/
 • Документ удостоверяващ  трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

2. Прием на  потребители за ползване на услуги по проект Грижа в дома в Община  Кърджали“ 

 

     Кандидатите за потребители следва да са от следните допустими целеви групи:

     - Лица   с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, зависими от грижа със следните нужди и проблеми:

     –  затруднения и нужда от помощ при пазаруване на хранителни продукти, нехранителни продукти и лекарства;

 •   затруднения при заплащане на битови сметки;
 •  нужда от съдействие за заявяване на административни услуги и   придружаване до институции;
 •  нужда от помощ в домакинството, като разтребване, почистване, миене на съдове;
 • нужда от медицинска, психологическа и  рехабилитационна  подкрепа, за
 • лица, които желаят ползването на такива.

Документи за кандидатстване:

 

 • Заявление по образец
 • Документ за самоличност (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи;
 • Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни;
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично.

   Срок и място на подаване на документите

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ   до  31.01.2024 г.  или до набиране  на   необходимия  брой  кандидати  за  персонал и  потребители   от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая №  611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

 

 

   Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината Кърджали -  www.kardjali.bg.ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ  ЗА  ПЕРСОНАЛ ЗА  ПРЕДОСТЯВЯНЕ  НА  УСЛУГАТА  СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.


 Прочитания: 394 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign