Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 14 Февруари 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Халил Ферадов Мустафов с последен известен адрес с. Гняздово, община Кърджали  като собственик на поземлен имот с идентификатор №15268.18.150 по КККР на с.Гняздово,  че със Заповед № 1748/29.12.2023г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение  на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №15268.18.149 по КККР на с. Гняздово, община Кърджали.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройството на територията може да се обжалва пред Административен съд-Кърджали в 14- дневен срок от съобщението, чрез органа , чийто акт се обжалва.

 

                                                                                                                 ДИРЕКЦИЯ ”ЕТРС”


 Прочитания: 139 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign