Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 26 Февруари 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Айдън Сейфи Неджиб с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Добруджа” №10, вх.В, ет.2, ап.22, като собственик на имот с идентификатор 40909.112.328 попадащ в урегулиран поземлен имот УПИ ХVIІІ-5644, кв.123, че със Заповед №143/29.01.2024г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на урегулирани поземлени имоти УПИ I-за озеленяване, кв.123  по плана на ж-к ” Възрожденци ” гр.Кърджали.

            Настоящата заповед на основание чл.215 , ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на  територията може да се обжалва пред Административен съд-Кърджали  в 14-дневен срок от съобщението по чл.129 от ЗУТ, чрез органа, чийто акт се обжалва .

 

                                                          

                                                                                  ДИРЕКЦИЯ ”ЕТРС”

 


 Прочитания: 154 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign