Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 26 Февруари 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Атанас Георгиев Георгиев, с последен известен адрес гр..Кърджали, ул.” Екзарх Йосиф”№14, вх.А, ет.2, ап.6, като собственик на поземлен  имот с идентификатори 40909.27.531 по КККР на гр.Кърджали,  че със Заповед №146/29.01.2024г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот  №40909.27.364 по КККР на гр.Кърджали. 

            Настоящата заповед на основание чл.215 , ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на  територията може да се обжалва пред Административен съд-Кърджали  в 14-дневен срок от съобщението по чл.129 от ЗУТ, чрез органа, чийто акт се обжалва .

 

 

 

                                                                                       ДИРЕКЦИЯ ”ЕТРС”

 

 

 


 Прочитания: 242 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign