Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 26 Февруари 2024

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЯВА

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС

 

На основание чл. 90, чл.91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на  Договор BG05SFPR002-2.003-0129-C01, проект „Бъдеще за децата  на община Кърджали”, по Процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Община Кърджали обявява конкурс по документи и събеседване за заемане  на длъжностите:

-  „Социален работник”, „Медицински специалист” и „Медиатор” за извършване на дейности по Специфична цел 2 от проекта;

- „Координатор“, „Социален работник“, Медицински специалист“; „Акушерка“; „Психолог“, „Педагог“, „Рехабилитатор“, „Юрист“ за извършване на дейности по Специфична цел 3 от проекта.

            Основната цел на проекта е предоставяне на комплекс от социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на децата в нужда и техните семейства в Община Кърджали. 
            Специфични цели на проекта са: 
            -Осигуряване на подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение. 
            -Насърчаване на социалното включване, чрез предоставяне на дейности за подобряване достъпа до интегрирани услуги и равни възможности за включване. 
            -Осигуряване на подходяща социална закрила на представителите на маргинализираните общности. 
            -Подобряване качеството на живот на децата и семействата в неравностойно положение. 
            -Разширяване на предоставяните услуги в община Кърджали. 
            Целева група по проекта са: 
- Деца в нужда и техните семейства;
-Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

По Специфична цел 2:Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите” наетите служители ще работят в следните направления:

 • Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и до достъпа до здравни грижи;
 • Програми за превенция в най уязвимите и маргинализирани общности , като програми за превенция на ранни бракове и раждания и семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди;
 • Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата.

 

По Специфична цел 3:Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи” наетите служители ще работят по следните направления:

 • Услуги за ранно детско развитие;
 • Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
 • Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
 • Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;
 • Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността  „Социален работник”- 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква; 
 • Допълнителна квалификация/обучения: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

Описание на длъжността:

Изпълнява дейности и мерки свързани с насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите, живеещи на територията на община Кърджали. Идентифицира уязвими лица и групи в общността и ги мотивира за участие в проектните дейности.  Извършва индивидуална оценка и анализ на нуждите от подкрепа на отделните лица, семейства и групи - социална активност и интереси; здравна потребност; социални контакти; допълнителните потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Организира и провежда на информационни кампании,  беседи, дискусии и обучения, индивидуални и групови консултации. Предоставя индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество. Работи на терен с отделни потребители, семейства и групи, в дома на потребителите, на територията на обществени услуги и/или институции и на открито. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „Медицински специалист”- 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;
 • Област на образованието: здравеопазване;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква; 
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

Описание на длъжността: Организира и провежда на информационни кампании за здравна профилактика и превенция, информиране за здравното обслужване на гражданите и до достъпа до здравни грижи. Представя информация относно имунизационния календар, видове имунизации, срокове на поставяне, значимост на спазване на сроковете за поставяне на имунизации и др.превенция на детската заболеваемост, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Изготвя и работи по програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди. Провежда беседи, индивидуални и групови срещи и обучения за предоставяне на информация в областта на репродуктивното здраве, методи за контрацепция, болестите, предавани по полов път и семейното планиране. Организира дискусионни клубове, фокусирани върху въпроси, които са важни за родителите на малки деца. Предоставя индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество. Работи на терен с отделни потребители, семейства и групи, в дома на потребителите, на територията на обществени услуги и/или институции и на открито. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността  „Медиатор”- 2 броя на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: средно;
 • Област на образованието: не се изисква;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква; 
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;
 • Предимство:  Желание и мотивация за работа с лица от маргинализираните общности. Познаване на местните уязвими общности в община Кърджали, техните културни особености, език, традиции и др.

Описание на длъжността: Идентифицира уязвими лица и групи в общността и ги мотивира за участие в проектните дейности. Организира и участва в провеждане на информационни кампании, беседи, дискусии и обучения и др. Информира лицата за ползите от здравна профилактика и превенция на заболяванията, имунизационния календар, здравно обслужване и достъп до здравни грижи, превенция на детската заболеваемост, рискове при неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Подпомага работата на социалния работник и медицинския специалист. Работи на терен с отделни потребители, семейства и групи, в дома на потребителите, на територията на обществени услуги и/или институции и на открито. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността  „Координатор”- 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква. 
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Описание на длъжността: Организира, координира и контролира  предоставяните дейности по Специфична цел 3. Изготвя графици на служителите, осъществяваните дейности с потребителите, отчети и др. Изготвя програми, планове, образователни материали и др. документи. Планира и управлява ресурсите (човешки, материални и времеви), осигурявайки ефективно разпределение на задачите и постигане на целите на проекта. Създава и поддържа база данни относно всички услуги по проекта и всички потребители по отделните дейности. Взаимодейства с образователни, здравни и социални институции, участва в събития и срещи, които са от значение за проекта. Осигурява ефективна комуникация между екипа и външни партньори, подобрявайки взаимодействието със заинтересованите страни. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността  „Социален работник”- 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; педагогически науки и здравеопазване;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква; 
 • Допълнителна квалификация/обучения: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

 

            Описание на длъжността: Проучва и анализира потребностите на децата и родителите от целевите групи, мотивира за включване и насочва към подходящите за тях дейности, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им. Организира и участва в изготвянето на индивидуална оценка на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги и индивидуалните планове за подкрепа. Организира провеждане на групова работа с родителите на децата с проблеми в развитието. Извършва индивидуално и групово консултира родители относно правата на децата и семействата с увреждания. Извършва посещения в отделението за новородени в болницата, съвместно с другите специалисти с цел информиране и консултиране на родители на новородени деца с увреждане или проблеми в развитието. Разработва програми и обучителни материали свързани с изпълнение на дейностите по проекта. Насочва родителите на деца с увреждания или изоставане в развитието към другите специализирани услуги предоставяни в общината за навременно провеждане на рехабилитационни и терапевтични дейности. Предоставя индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество. Подпомага социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на децата и младежите чрез създаване на условия и възможности за подобряване качеството на живот и създаване на предпоставки за успешно включване в заетост и реализация. Оказва подкрепа на младежите, които ползват социалните услуги за резидентна грижа на територията на общината и напускащите системата на закрила на детето младежи с предприета мярка за закрила по ЗЗД. Осъществява дейности с лица от целевата група за информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.  Създава и поддържа индивидуално досие за всяко дете и семейство и поддържа база данни, относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „Медицински специалист”- 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;
 • Област на образованието: здравеопазване;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква; 
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

            Описание на длъжността: Проучва и анализира потребностите на децата и родителите от целевите групи, мотивира за включване и насочва към подходящите за тях дейности, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им. Организира и провежда групови срещи с бъдещи родители, както и родители с малки деца за формиране на родителски умения, запознаване с добри практики за отговорно родителстване, съвременни тенденции и течения в стиловете на отглеждане на дете, физиологически и психологически възрастови особености на децата в различни възрасти групи, стилове на възпитание и т.н. Организира и провежда групови и индивидуални срещи за семейното консултиране, репродуктивно здраве, методи на контрацепция, болести предавани по полов път, права и отговорности по отношение на грижата за детето. Организира и провежда индивидуални и групови консултации за ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието с цел предотвратяване изоставянето и институционализирането на деца с увреждания. Насочва родителите на деца с увреждания или изоставане в развитието към другите специализирани услуги предоставяни в общината за навременно провеждане на рехабилитационни и терапевтични дейности, здравни, образователни и др. институции. Идентифицира и насочва бременни жени в риск и майки към системата за здравеопазване. Осъществява регулярни домашни посещения на бременни жени и семейства с деца до 3 години за предоставяне на патронажна грижа. Проследява развитието на новороденото в определени етапи с цел ранно идентифициране на затруднения в развитието и предоставяне на своевременни съвети и подкрепа за тяхното преодоляване. Предоставя индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „Акушерка“ – 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;
 • Област на образованиетоздравеопазване;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

            Описание на длъжността:  Осъществява регулярни домашни посещения на бременни жени и семейства с деца до 3 години за предоставяне на патронажна грижа. Проследява развитието на новороденото в определени етапи с цел ранно идентифициране на затруднения в развитието и предоставяне на своевременни съвети и подкрепа за тяхното преодоляване. Организира и провежда информационни срещи за репродуктивно здраве, методи на контрацепция, болести предавани по полов път, права и отговорности по отношение на грижата за детето. Организира и провежда индивидуални и групови консултации за ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието с цел предотвратяване изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания. Консултира родителите, дава съвети и информация на бременни жени и семейства с деца до 3 годишна възраст за здравословно отглеждане на децата, пълноценно хранене, здравословна и безопасна среда, занимания за ранно детско развитие и за изграждане на пълноценна връзка между родители и деца и т.н. Предоставя индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „Психолог“ – 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър специалност „Психология”;
 • Област на образованието: социални, педагогически и хуманитарни науки;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

            Описание на длъжността: Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи по проекта и насочва към подходящите за тях услуги/дейности по проекта, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете. Провежда групова и индивидуална психологически консултации и подкрепа на родители на деца от 0 до 3 години относно особеностите на психичното развитие на децата на тази възраст и техните родители. Извършва психологическо консултиране и подкрепа на потребителите и техните семейства. Изготвя психологическа оценка и консултира деца в риск и техните семейства. Прилага подходящи психологически интервенции за удовлетворяване на потребностите на децата и младежите, включително индивидуално и групово консултиране, тренинг или терапия. Консултира родителите и семействата на децата по въпроси, свързани с детското развитие и възпитани. Оказва психологическа подкрепа на младежите за подобряване на психично здраве, психологическо благополучие и способности чрез подобряване на самочувствието, ефикасността на самооценката, чрез намаляване на стреса, тревожността и депресията, чрез повишаване на познавателната функция и чрез разработване на широка гама от умения и качества, като например сътрудничеството, комуникацията, лидерството, дисциплината, работата в екип.. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „Педагог“ – 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: висше-бакалавър;
 • Област на образованието: педагогически, хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet;

            Описание на длъжността: Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи по проекта и насочва към подходящите за тях услуги/дейности по проекта, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете. Извършва педагогическа оценка с цел определяне на образователното ниво и поставяне на индивидуални цели за педагогическа работа с потребителите. Установява образователните потребности и дефицити на потребителите, планира и организира тяхното компенсиране. Извършва терапевтична и корекционна дейност с децата и техните семейства. Работи за подобряване на комуникативните умения и адаптиране в детска среда. Работи за включването на лицата от целевата група в процеса на адаптация, социализация, преодоляване на социалната изолация и интеграция. Изготвя индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения,  самостоятелна работа в клас и в къщи, самостоятелно учене, работа в група, решаване на проблеми, критично и конструктивно мислене; установява образователните потребности и дефицити на потребителите, планира и организира тяхното компенсиране; извършва терапевтична и корекционна дейност с потребителите и техни близки; работа с цел подобряване на комуникативните умения и адаптиране в детска среда – училище, детска градина; и др.. Провежда на обучения за подготовка на младежите към включване в заетост и успешна интеграция на пазара на труда след завършване на средното им образование. Предоставя индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността  „Рехабилитатор“ – 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: професионален бакалавър или приравнена, бакалавър;
 • Област на образованиетоздравеопазване;
 • Професионално направление: „Рехабилитация“, „Физиотерапия“ „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“ и др.;
 • Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

            Описание на длъжността: Организира и провежда медицинската рехабилитация, лечебната физкултура, кинезитерапия според индивидулните потребности на потребителите. Работи с потребителите за възстановяване и постигане на поставените цели към по-добро и нормалното развитие на децата/младежите с увреждания. Работи в екип с останалите служители за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за работа с потребителите. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.  Изпълнява дейности по предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността  „Юрист“ – 1 брой на непълно работно време 4 часа.
 • Образователно квалификационна степен: висше;
 • Област на образованието правни науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид): не се изисква;  
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

            Описание на длъжността: Осигурява правна помощ на потребителите и техните семейства.  Работи в екип с останалите служители. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга. Работи с младежите за изграждане на система от норми за живот в обществото, на съответни на възрастта етични понятия и поведение, на общоприети правила на междуличностно общуване, на мотивация за възприемане и поддържане на просоциално поведение. Участва в организирането и провеждането на обучения за младежи. Оказва подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара на труда и др. Предоставя индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество. Изпълнява и други задачи според спецификата на длъжността.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • Предимство: доказан опит, свързан със социална работа. Желание и мотивация за работа с лица от маргинализираните общности живеещи на територията на общината.
 • Специфични изисквания: познаване на нормативната уредба в областта здравните и социалните услуги
 • Специални умения: Способност за работа с деца и семейства; Задължение за съдействие по чл.7 от ЗЗДет. Способност за работа с лица от различни уязвими групи и общности. Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решения в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица агресивно/автоагресивно поведение и др. Добри комуникативни умения и умения за работа в екип и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие
 • Специални изисквания за всички длъжността:
 • Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
 • Да не е лишаван по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Добро психическо  и физическо здраве и емоционална устойчивост.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография /по образец/;
 • Документ за завършена степен на образование (копие);
 • Документи за допълнителна квалификация (при наличие);
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – (образец);
 • Декларация за съдимост  – (образец);
 • Декларация по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда (образец).

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 • Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 8.30 часа и 17.00 часа в в информационния център на Общинска администрация - Кърджали, на адрес гр. Кърджали, бул.”България” №41.
 • Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
 • Документи за конкурса могат да се получат в стая 107 или  113 на 1 етаж в сградата на Общинска администрация – Кърджали или да се изтеглят от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.
 • Телефони за допълнителна информация: 0361/6 73 76, 0361/ 6 73 87 и 0361/6 73 86.
 • Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.  
 • Краен срок за подаване на документи – 01.03.2024 г. включително

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 • Първи етап: Допускане до конкурса- комисия определена със заповед разглежда подадените документи от кандидатите за съответствие на подадените документи с изискванията за заемане на длъжността. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. На допуснатите кандидати се съобщава датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса
 • Втори етап: Събеседване с кандидатите, с цел оценяване на професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността.

Списъци на допуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат изложени на таблото за информация на първи етаж на Община Кърджали.

ВАЖНО: Одобрените кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключването на договор за обявените длъжности:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Карта за предварителен медицински преглед.
ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 313 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign