Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 08 Март 2024

На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 298/ 07.03.2024г. на кмета на община Кърджали      

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Длъжност: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА – 1 брой

Длъжностно ниво:4

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 4А

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

         Образователно - квалификационна степен:        Магистър;

         Професионална област:                                      Икономика, Публична администрация, Бизнес администрация, Право;

Професионален опит:                                         5 години  

         Ранг за заемане на длъжността:                          І младши

Специфични изисквания за заемане на длъжността установени с нормативен акт - няма:

Допълнителни  умения и квалификации

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

Начин на провеждане на конкурса:

 • Защита на концепция на тема: „Стратегическо управление на община Кърджали”;
 • Интервю

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Организира дейността на общинската администрация       , съгласно чл.43 от ЗМСМА, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Устройствения правилник на общинска администрация и Правилника за вътрешния трудов ред.

Минимален размер на основната заплата: 1500 лв.

 

 1. Длъжност: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ” – 1 брой

Административно звено Дирекция „Финанси”

Длъжностно ниво:6

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 6Б

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

Образователно - квалификационна степен:                 Магистър; Професионална област:                                             Икономика, Счетоводство и контрол

Професионален опит:                                                  4 години  

         Ранг за заемане на длъжността:                                   ІІІ младши

Допълнителни  умения и квалификации

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест
 • Интервю

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Ръководна, административна, организационна и контролираща в областта на местните данъци и такси, както и други публични данъчни и неданъчни вземания; Обжалването на наказателните постановления и административните актове, издавани в резултат на дейността на дирекцията; Организация и контрол на всички Бюджетни звена във връзка с касовото изпълнение на Бюджета по тримесечие и годишно; Съставянето на годишния финансов отчет на община Кърджали; Правилно прилагане на наредбата за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол.

Минимален размер на основната заплата: 1200 лв.

 

 1. Длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКС” – 1 брой

В административно звено Дирекция „Европроекти, териториално развитие и строителство”

отдел: „Инвеститорски контрол и строителство”

Длъжностно ниво:7

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 7Б

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

Образователно - квалификационна степен:       Бакалавър;

Професионална област:                                      Строителство и архитектура, инженер конструктор

         Ранг за заемане на длъжността:                          ІІІ младши

         Професионален опит:                                         3 г.

Допълнителни  умения и квалификации

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Изпълнява функции и задачи по устройство на територията,, регламентирани в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с административно – технически обслужване на населението.

Минимален размер на основната заплата: 1000 лв.

 

 1. Длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ООС” – 1 брой

В административно звено Дирекция „Европроекти, териториално развитие и строителство”

отдел: „Опазване на околната среда”

Длъжностно ниво:7

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 7Б

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

Минимални изисквания:

Образователно - квалификационна степен:       Бакалавър;

Професионална област:                                      Екология, Администрация и управление и технически науки

         Ранг за заемане на длъжността:                          ІІІ младши

         Професионален опит:                                         3 г.

Допълнителни  умения и квалификации

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

 

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Подобряване качеството на околната среда в Община Кърджали, което ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в община Кърджали; Дава експертни становища, при разработка на прогнози и координационни програми за развитието на общината, както и при планиране финансовите ресурси в областта на екологията на община Кърджали.

Минимален размер на основната заплата: 1000 лв.

 

 1. Длъжност: ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ – 1 брой

В административно звено:

сектор „ФИНАНСОВ  КОНТРОЛ”

Длъжностно ниво:9

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 5

        

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

         Образователно - квалификационна степен:        Бакалавър;

         Професионална област:                                      икономист със стаж в областта на счетоводството, финансите, вътрешният или външен одит;

Професионален опит                                          :2 години в организация на бюджетна издръжка или 5 години в стопанска или друга сфера. 

         Ранг за заемане на длъжността:                          ІV младши

Допълнителни  умения и квалификации

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Основната цел на длъжността е да осъществява постоянен предварителен контрол за законосъобразност преди вземането/извършването на всички решения/действия чрез съпоставяне с изискванията на приложимото национално и европейско законодателство, за да се гарантира тяхното спазване по отношение на цялостната дейност в общината и по изпълнението на проекти  финансирани от средства на Европейския съюз по оперативни програми; Осъществяване на постоянен и непрекъснат предварителен контрол за законосъобразност на дейността на администрацията; Предварителен контрол при извършване на разходи на общината, необвързани с подписани договори и подписани обществени поръчки, предварителен контрол при придобиване на активи/услуги; Изготвяне на необходимите документи след извършване на предварителен контрол;

Минимален размер на основната заплата: 950 лв.

 

 1. Длъжност: ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ – 1 брой

В административно звено:

отдел „Правен и обществени поръчки”

Длъжностно ниво:9

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 5

        

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

         Образователно - квалификационна степен:        Бакалавър;

         Професионална област:                                      юрист или икономист Професионален опит                                          : 2 години   

         Ранг за заемане на длъжността:                          ІV младши

Допълнителни умения и квалификации

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Законосъобразно възлагане изпълнението на обществени поръчки от Община Кърджали и отчет за същите в съответствие с изпълненията на ЗОП и действащите нормативни документи в РБългария. Изготвяне на заповеди, обяви и документации за обществени поръчки, провеждане на процедури, възлагане на изпълнението и отчети за обществени поръчки на Община Кърджали, съгласно списъка за финансиране и капиталовите разходи през текущата година, в съответствие с изискванията на ЗОП и нормативните документи, касаещи законосъобразното провеждане и отчитане на обществените поръчки.

Минимален размер на основната заплата: 950 лв.

 

 1. Длъжност: ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ – 1 брой

В административно звено:

Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика”

Отдел: „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

Длъжностно ниво:9

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 5

        

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

         Образователно - квалификационна степен:        Бакалавър;

         Професионална област:                                      педагогически и хуманитарни науки;

Професионален опит                                          : 2 години

         Ранг за заемане на длъжността:                          ІV младши

Допълнителни умения и квалификации

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;

Интервю

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Организиране, подпомагане, координиране и реализиране на дейностите в сферата на туризма, младежките дейности и спорта.

Минимален размер на основната заплата: 950 лв.

 

 1. Длъжност: ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ – 2 броя

В административно звено:

Отдел: „ГРАОН”

Длъжностно ниво:9

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 5

        

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

         Образователно - квалификационна степен:        Бакалавър;

         Професионална област:                                      хуманитарна, технически науки, икономика администрация и управление;

Професионален опит                                          :2 години

         Ранг за заемане на длъжността:                          ІV младши

 Допълнителни  умения и квалификации:

         Комуникативност; работа в екип;

         Компютърна компетентност;

         Аналитична компетентност;

         Ориентация към резултати

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;

Интервю

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Гражданско състояние на лицата и поддържане на единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/. Административно обслужване на физическите и юридическите лица, съгласно Закона за гражданската регистрация.

Минимален размер на основната заплата: 950 лв.

 

 1. Длъжност: СТАРШИ  ЮРИСКОНСУЛТ

В административно звено:

отдел „Правен и обществени поръчки”

Длъжностно ниво:10

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 6   

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

         Образователно - квалификационна степен:        Магистър;

         Професионална област:                                      юрист с придобита правоспособност;

Професионален опит:                                         1 години

         Ранг за заемане на длъжността:                          ІV младши

Допълнителни  умения и квалификации:

Комуникативност; работа в екип;

         Придобита юридическа правоспособност съгласно чл. 294 от ЗСВ

         Компютърна компетентност;

         Професионално направление: право

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Процесуално представителство и оказване на правна помощ по ЗОП. Изготвяне на становища. Осигуряване на законосъобразност на актовете и действията на администрацията. Изготвяне на проекти на нормативни актове Законосъобразно възлагане изпълнението на обществени поръчки от Община Кърджали и отчет за същите в съответствие с изпълненията на ЗОП и действащите нормативни документи в РБългария. Изготвяне на заповеди, обяви и документации за обществени поръчки, провеждане на процедури, възлагане на изпълнението и отчети за обществени поръчки на Община Кърджали, съгласно списъка за финансиране и капиталовите разходи през текущата година, в съответствие с изискванията на ЗОП и нормативните документи, касаещи законосъобразното провеждане и отчитане на обществените поръчки

Минимален размер на основната заплата: 950 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Професионална автобиография /европейски формат/
 • Заверени копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Заверено копие от служебна книжка, удостоверяващо наличие на служебно правоотношение; придобит ранг от служителя; изтекъл едногодишен срок за изпитване; заемане на длъжност при непълно работно време
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копия от други документи за допълнителна квалификация и правоспособност които се изискват за длъжността.

Място и срок на за подаване на документи:

Община Кърджали

Адрес: бул. „България” №41, ет.4, стая 403

Лица за контакт: г-жа Айлин Ибрям и г-жа Несрин Юсеин тел: 0361 6 73 09

Краен срока за подаване на документи: 18.03.2024 г.

Заявлението и декларацията по образец кандидатите могат да изтеглят от официалната интернет страница на община Кърджали, раздел „Конкурси“: www.kardjali.bg/?pid=2,6&type=9

Кандидатите се запознават с длъжностната характеристика при подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Контрол по изпълнението на заповедта, ще изпълнявам лично.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:_______П_________

                       /ЕРОЛ МЮМЮН/       

ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за участие


 Прочитания: 1167 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign