Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 20 Март 2024

                                                                                   ЗАПОВЕД

 

355

 

гр. Кърджали,  от  19.03.2024год.

 

        На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1 и чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024год.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 Да се проведат търгове с тайно наддаване на 17.04.2024 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, „България” №41, ет. IV, стая №404, за отдаване под наем на обекти -  общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години,  както следва:

 

  1. Помещения в сградата на  кметство с. Калоянци, община Кърджали, с обща полезна площ 65,00 кв.м., за осъществяване на търговска дейност и услуги, с начална месечна наемна цена в размер на  65.00 лева, без ДДС. Начало на търга 09:30 часа.

 

  1. Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Широко поле, община Кърджали,  с полезна площ 25,00 кв.м.,  с начална месечна наемна цена в размер на 17.50 лева, без ДДС.  Начало на търга 10:00 часа.

 

      Тръжна документация  да се закупува всеки работен ден до 17.00 часа от  стая №513, етаж V на Община Кърджали, до деня предхождащ датата на провеждане на търга  срещу такса от 50.00 лева, платима в касата на Информационния център на общината, етаж І.

Депозита за участие в търга в размер на 500.00 лв. да се внесе до деня предхождащ датата на провеждане на търга,  по сметка на Община Кърджали посочена в тръжната документация.

     Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварително  съгласуване с общинска администрация.

     При неявяване на кандидати повторни търгове да се проведат на 24.04.2024год., 02.05.2024год. и 08.05.2024 год., на същото място, по същото време и при същите условия.

     Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам н на Байрям Байрям -  зам. кмет „ОССД” при Община Кърджали.                                                                                           

                                                                                                    

КМЕТ НА

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ: ...........…………….

                                            /ЕРОЛ МЮМЮН/


 Прочитания: 688 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign