Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 20 Март 2024

З А П О В Е Д

№  358

 

гр. Кърджали, 19.03.2024 г.

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №195 от 05.09.2023 г. на Общински съвет Кърджали

 

 

         З А П О В Я Д В А М:

 

Да се про­ве­дат пуб­лич­ни тър­го­ве с тай­но над­да­ва­не на 19.04.2024 г. в Об­щи­на Кър­д­жа­ли, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кър­д­жа­ли за про­даж­ба на зе­ми, как­то след­ва:

1. По­зем­лен имот с 40909.27.1159 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 717.21 кв. м,                             с пър­во­на­чал­на тръж­на це­на 15965 лв. На­ча­ло на тър­га търга 9:30 ча­са.

2. По­зем­лен имот с №62445.18.365 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, с площ 234.23 кв. м,                             с пър­во­на­чал­на тръж­на це­на 4832 лв. На­ча­ло на тър­га 10:00 ча­са.

            Вър­ху дос­тиг­на­та­та на тър­га про­даж­на це­на не се на­чис­ля­ва ДДС.

Де­по­зит  за учас­тие в тър­га в раз­мер на 30% от пър­во­на­чал­на­та тръж­на це­на за все­ки имот да се вне­се до 17.04.2024 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.

Тръж­на до­ку­мен­та­ция се за­ку­пу­ва до 17:00 ча­са на 17.04.2024 г., в стая 510, ет. V в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция гр. Кър­д­жа­ли сре­щу так­са от  20 ле­ва  за  все­ки имот, пла­ти­ма на ка­са­та на об­щи­на­та в ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – ет.1.           

Це­на­та на имо­ти­те се зап­ла­ща в ле­во­ве, ед­нок­рат­но при сключ­ва­не на до­го­во­ра за по­куп­ко-про­даж­ба.

            Ог­лед на имо­ти­те мо­же да се из­вър­ш­ва все­ки ра­бо­тен ден до 17:00 часа на      17.04.2024 г., в присъствието на служител от Общинска администрация Кърджали, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

          При не­я­вя­ва­не на кан­ди­да­ти пов­тор­ни тър­го­ве да се про­ве­дат на 26.04.2024 г., 07.05.2024 г. и 14.05.2024 г. на съ­що­то мяс­то, по съ­що­то вре­ме и при съ­щи­те ус­ло­вия.

          До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция мо­же да бъ­де по­лу­че­на в стая 510, на V етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция  Кър­д­жа­ли и на тел.  0361/67 366.                                                    

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Байрям Байрям  – заместник-кмет ОССД.

           

 

                        

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ЕРОЛ МЮМЮН

 

 

 

 

 


 Прочитания: 1024 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign