Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове
 22 Март 2024

З А П О В Е Д

362

гр. Кърджали, 20.03.2024 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в Община Кърджали за 2024 г.,

 

                                                         З А П О В Я Д В А М:

            1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.04.2024 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” № 41, ет. IV, стая № 404  за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:

           

1.1. Поземлен имот с идентификатор 69852.19.14 по КККР на землище с. Стремци, местност „КАВАКЛАР”, начин на трайно ползване: нива, V категория, с площ 1.225 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 30.00 (тридесет) лева на декар. Начало на търга – 14:00 часа.

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 11346.16.9 по КККР на землище с. Вишеград, местност „БАТАКЛЪК”, начин на трайно ползване: нива, VII категория, с площ 13.835 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 20.00 (двадесет) лева на декар. Начало на търга 14:30 часа.

 

            Върху достигнатата на търга наемна цена не се начислява ДДС.

            2. Тръжна документация да се продава до 18.04.2024 г. включително, до 17:00 часа всеки работен ден в стая 507, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали срещу такса от 20.00 (двадесет) лева за всеки имот, платима на касата на общината в Информационен център – ет. 1.

            3. Депозитът за участие в търга в размер на 500.00 (петстотин) лева за всеки имот да се внесе до 18.04.2024 г. включително, по банкова сметка посочена в тръжната документация.

            4. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имотът, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

            При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 29.04.2024 г., 07.05.2024 г. и 14.05.2024 г. на същото място, по същото време и при същите условия.

            Допълнителна информация може да бъде получена в стая №507 в Общинска администрация –  Кърджали и на тел. 0361/67 356.

     Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Байрям Байрям – заместник-кмет ОССД в Община Кърджали.          

 

КМЕТ НА                                                                                                                          

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ………………………………              

                                               /ЕРОЛ МЮМЮН/


 Прочитания: 731 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign